Curs C1 plus d’anglès

 

Anglès C1+ curs 2023-24

 

Professor:  Ian Simpson

Destinataris del curs: Cursos de perfeccionament de llengua C1+ adreçats a persones interessades a mantenir i actualitzar el seu coneixement de l’idioma, especialment pel que fa als aspectes productius, tant orals com escrits.  

Requisits

Per poder accedir a aquest curs, cal haver obtingut el nivell de llengua de C1 del Marc europeu comú de referència en un termini no superior a 4 anys a comptar des de la data de matrícula (cal adjuntar el document acreditatiu escanejat per formalitzar la matrícula del curs). En cas contrari, s’haurà de fer una prova de nivell.

Durada:  75 hores (30 sessions de 2,5 hores), del 04/10/23 al 05/06/24

Horari:  dimecres 18:30 – 21:00

Lloc: Méteo (puntualment)/ 1.2

Objectius del curs

Consolidar i millorar la competència comunicativa, tant oral com escrita dels aprenents, tenint en compte aspectes d’adequació a situacions comunicatives complexes  (registre i grau de formalitat, característiques dels gèneres i tipologies textuals, qüestions socioculturals, etc.) així com de riquesa i d’un alt nivell de correcció lingüística. 

Consolidar i millorar la comprensió de textos orals i escrits de temàtica i tipologia diversa. 

Programa del curs

El curs es basarà en: 

Llibre de text:

1.

ISBN 9781292407494 

SPEAK OUT C1-C2, third ed., Pearson

2. projectes de producció de textos tant orals com escrits 

Introducció a funcions i continguts lingüístics, sociolingüístics i discursius descrits en el nivell C2 del Marc Comú Europeu de Referència 

Preu: 355 € (material no inclòs)  

Avaluació: Es farà una avaluació contínua. Els alumnes faran un mínim de 3 presentacions orals i 3 tasques escrites durant el curs. 

Certificat: En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.            

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.   

Curs reconegut com a activitat de formació permanent del professorat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Prova de Nivell

Totes aquelles persones que no puguin acreditar el nivell C1 hauran de fer una prova de nivell escrita i una prova oral. Si la prova oral conclou que us situeu al nivell C1 podreu formalitzar la matrícula.

Pre-Inscripció i Matrícula:

Cal fer preinscripció aquí a partir del  21 de juliol. Un cop revisada l’acreditació de nivell us farem arribar el full de pagament de matrícula segons l’ordre de preinscripció. 

Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera. Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins un cop iniciades les classes. 

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb eoivallesoriental@xtec.cat

Documentació imprescindible per a la matrícula 

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de fer la preinscripció, la documentació sol·licitada al formulari (DNI i certificat acreditatiu de nivell C1, en cas de no haver-lo obtingut a l’EOI).

Pagament

Cal fer el pagament a qualsevol caixer Servicaixa en un termini de 48 hores des del moment de formalitzada la matrícula.

Informació Addicional

L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert. 

Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

NOTA: Totes les informacions d’aquest fullet estan subjectes a possibles canvis.