Curs C1 plus d’alemany

Alemany C1+

Professor:  Jutta Immenkoetter

Destinataris del curs: Cursos de perfeccionament de llengua C1+ adreçats a persones interessades a mantenir i actualitzar el seu coneixement de l’idioma, especialment pel que fa als aspectes productius, tant orals com escrits.  

Requisits

Per poder accedir a aquest curs, cal haver obtingut el nivell de llengua de C1 del Marc europeu comú de referència en un termini no superior a 4 anys a comptar des de la data de matrícula (cal adjuntar el document acreditatiu escanejat per formalitzar la matrícula del curs). En cas contrari, s’haurà de fer una prova de nivell.

Durada: 75 hores presencials (30 sessions de 2,5 hores), del 04/10/23 al 05/06/24 presencials amb opció d’assistir per zoom.  

Horari:  dimecres 18:30 – 21:00

Lloc: 1.5

Preinscripció: Aquest enllaç

Objectius del curs

El curs especial C1+ és un curs principalment pràctic en el qual es posa especial èmfasi en la producció oral i escrita de textos de tot tipus. 

És un curs per consolidar els coneixements adquirits i utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç a l’hora de reformular idees sota formes  lingüístiques diferents mantenint el control gramatical d’un llenguatge complex. 

Serà important la interacció espontània, la fluïdesa i precisió i l’ús dels senyals no verbals i d’entonació.  

És un curs els continguts del qual poden ser adaptats als interessos i necessitats dels alumnes. 

Programa del curs

Es treballaran continguts temàtics, léxico-semàntics i gramaticals propis del nivell seguint les propostes del llibre de curs com fil conductor amb material complementari. 

Alguns temes seran les xarxes socials, la societat i les diferents generacions que hi conviuen, la vida laboral, la tecnologia i Alemanya amb la seva diversitat interna. 

Es fa una introducció a funcions i continguts lingüístics, sociolingüístics i discursius descrits en el nivell C2 del Marc Comú Europeu de Referència 

Llibre de text: Per repassar i afiançar el nivell: 

Mittelpunkt neu C1.1 Lehr- und Arbeitsbuch mit Audio-CD.

ISBN-13 ‏ : ‎ 978-3126766647

Per ampliar coneixements més enllà del C1:

Es treballarà amb material addicional. Projectes de producció de textos tant orals com escrits 

  1. Lectures

Per al desenvolupament de la comprensió lectora es treballarà amb textos d’índole diversa i també amb un llibre de lectura. A més, els alumnes tindran accés digital a la revista Deutsch Perfekt. 

Preu: 355 € (material no inclòs)  

Avaluació: Es farà una avaluació contínua. Els alumnes faran un mínim de 3 presentacions orals i 3 tasques escrites durant el curs. 

A nivell informatiu la professora donarà feedback als alumnes sobre el seu procés d’aprenentatge i també es portaran a terme tasques de coavaluació entre alumnes. 

Per acreditar el curs caldrà haver realitzat i superat les tasques d’avaluació continua proposades per la professora.

Certificat: En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.                      

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.   

Curs pendent de ser reconegut com a activitat de formació permanent del professorat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Prova de Nivell

Totes aquelles persones que no puguin acreditar el nivell C1 hauran de fer una prova de nivell escrita i una prova oral. Si la prova oral conclou que us situeu al nivell C1 podreu formalitzar la matrícula.

Pre-Inscripció i Matrícula:

Cal fer preinscripció aquí a partir del  21 de juliol. Un cop revisada l’acreditació de nivell us farem arribar el full de pagament de matrícula segons l’ordre de preinscripció. 

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb eoivallesoriental@xtec.cat

Documentació imprescindible per a la matrícula 

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de fer la preinscripció, la documentació sol·licitada al formulari (DNI i certificat acreditatiu de nivell C1, en cas de no haver-lo obtingut a l’EOI).

Pagament

Cal fer el pagament a qualsevol caixer Servicaixa en un termini de 48 hores des del moment de formalitzada la matrícula.

Informació Addicional

L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert. 

Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

NOTA: Totes les informacions d’aquest fullet estan subjectes a possibles canvis.