Candidats lliures

El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària al mes de febrer i la convocatòria ordinària al mes de maig-juny de les proves per obtenir els certificats següents:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR

Consulta els enllaços per confirmar calendaris d’inscripcions i mostres de proves.