Matrícula

Condicions generals per matricular-se:

 • Per accedir als ensenyaments d’idiomes en les escoles oficials és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts abans del 31 de desembre de l’any acadèmic en què es comencin els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys, per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’educació secundària obligatòria.
 • En el moment de la matrícula cal presentar tota la documentació exigida.
 • No és imprescindible la presència de l’interessat: qualsevol persona, degudament autoritzada, pot fer la matrícula en lloc seu, personant-se a la Secretaria del centre.
 • Cada preinscripció i matrícula són independents i intransferibles, tant d’una persona a una altra, com d’un idioma a un altre.
 • No està permès fer matrícula oficial i lliure del mateix idioma, dins del mateix curs acadèmic.
 • No està permès ser alumne presencial i a distància del mateix idioma dins del mateix curs escolar.
 • Es procedirà a l’anul·lació de la matrícula d’aquells alumnes que no aportin la documentació requerida per matricular-se i d’aquells que la presentin amb dades falses.

Documents necessaris per formalitzar la matrícula:

 • DNI, passaport o Carnet de conduir (original i fotocòpia)
 • Resguard de la preinscripció
 • Papereta de la nota del darrer curs aprovat (si veniu d’una altra EOI i teniu algun curs aprovat). Original i fotocòpia.
 • Carnet de família nombrosa (original i fotocòpia) si s’escau
 • Resguard de la sol·licitud de trasllat d’expedient (si veniu d’una altra EOI)
 • Alumnes procedents del “That’s English”, certificació acadèmica o butlletí de notes

Taxes i aportació

Taxes establertes per Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. Imports modificats per la Llei 4/2007, del 4 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (art. 43)

 Taxes i preus públics per al curs 2018-2019

 • Matrícula i serveis per a alumnes oficials del nivell bàsic (1er i 2n), per curs: 275,00 euros
 • Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi B1 i Intermedi B2 (3r, 4t i 5è), per curs: 286,00 euros
 • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell intermedi B1 per a alumnes lliures: 75,35 euros
 • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell Intermedi B2 per a alumnes lliures: 92,85 euros
 • L’import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials del nivell bàsic, per curs, quan es fa la matrícula per segon cop en el mateix curs, bloc o mòdul del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,3 a la quota prevista: 357,50 euros.
 • L’import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials del nivell bàsic, per curs, quan es fa la matrícula per tercer cop en el mateix curs, bloc o mòdul del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,8 a la quota prevista: 495,00 euros
 • L’import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi B1 i Intermedi B2, per curs, quan es fa la matrícula per segon cop en el mateix curs, bloc o mòdul del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,3 a la quota prevista: 371,80 euros
 • L’import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi B1 i intermedi B2, per curs, quan es fa lamatrícula per tercer cop en el mateix curs, bloc o mòdul del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,8 a la quota prevista: 514,80 euros
 • Les bonificacions i exempcions generals que es poden obtenir en el pagament de les taxes o els preus públics són les següents:2. Bonificació 10% de l’import si la tramitació es fa telemàticament (en els casos que es pugui fer de manera telemàtica o presencial)
  • per als membres de família nombrosa de categoria especial
  • per a les víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills)
  • per a les persones amb discapacitat igual o superior al 33%

  A més d’aquestes bonificacions i exempcions generals hi ha taxes i preus públics relatius a serveis i ensenyaments del Departament que comporten bonificacions o exempcions addicionals descrites en la informació corresponent.

 • 3. Exempció del 100% del pagament de la taxa
 • 1. Bonificació del 50% de l’import per als membres de família nombrosa de categoria general i per als membres de famílies monoparentals.

RECORDEU: un cop impreses les cartes de pagament, teniu 24h per fer efectiu el pagament a La Caixa.

La matrícula oficial dóna dret a assistir a classe (mínim de 130 hores per curs) i als exàmens corresponents. L’aportació és voluntària, però necessària: dóna dret al material lliurat a classe durant el curs, al servei de biblioteca-mediateca i a les activitats culturals.