Antics alumnes

Calendari de matrícula d’antics alumnes curs 2020-2021. JULIOL 2020

Per tal d’agilitzar el procés de matrícula d’antics alumnes, a l’Escola Oficial d’Idiomes Ribera d’Ebre l’alumne haurà de fer la matrícula pròpia via telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

 

ALUMNES
Dies

2 i 3

Alumnes de 1r a B2.2 del curs 2019-20  que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup de la mateixa franja horària *

 

Dies

4 i 5

Alumnes de 1r a B2.2 del curs 2019-20  que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup d’una franja horària diferent*

 

Dies

6 i 7

Alumnes de 1r a C1 del curs 2019-20 que han obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO PRESENTAT/DA o que van fer la RENÚNCIA  de matricula.

 

*Consulteu els horaris al web de l’escola o al tauler d’anuncis.

 

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola https://agora-eoi.xtec.cat/eoiriberadebre/  on trobarà l’enllaç a l’aplicatiu des del qual farà la matrícula. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini a les 9.00h sense tancar l’anterior franja.

Els alumnes hauran de pagar l’import de la taxa o preu públic. En el moment de formalitzar-la, l’aplicatiu generarà el “Resguard de matrícula oficial – Curs 2020-2021”, que hauran de guardar per fer efectiu l’import a l’entitat bancària. També es pot fer el pagament en línia a través de l’enllaç a l’entitat bancària. Tant si es fa el pagament presencial a l’entitat o el pagament telemàtic, cal tenir en compte que el termini és de 24.00 h a partir de la formalització de la matrícula.

L’alumne que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre els dies 9 i 10 de juliol presencialment a l’escola (o de la manera que es determini en funció de l’evolució de la pandèmia) .

Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 13 i 14 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació (o de la manera que es determini en funció de l’evolució de la pandèmia), i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar  l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 20 de juliol.  La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.