Instàncies i sol·licituds

Per facilitar la realització de gestions administratives podeu emplenar onlinedescarregar-vos les instàncies i sol·licituds següents.

Tots els formularis i /o sol·licituds s’han de lliurar a la secretaria del Centre degudament emplenats i acompanyats, si escau, de la documentació requerida.

OFICIALITAT I MATRÍCULA

Sol·licitud de renúncia de matrícula

Sol·licitud de trasllat d’expedient

ASSISTÈNCIA A CLASSE I A EXÀMENS

Formulari de justificació de faltes

Sol·licitud de canvi de data d’examen

ALTRES GESTIONS

Instància general

Autorització a terceres persones

Sol·licitud de canvi de grup/horari

Sol·licitud de devolució de taxa per la prestació dels serveis docents de les EOI o per la inscripció de les proves lliures