Normes i funcionament (NOFC)

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre EOI Ribera d’Ebre recullen directrius de funcionament general de l’escola. Aquest es un recull de les directrius més importants per a l’alumnat.

ASSISTÈNCIA A CLASSE

 • L’assistència es considera necessària per al bon aprofitament individual i del grup i per a una adequada avaluació de l’alumne.
 • Els professors portaran un control estricte de l’assistència dels alumnes a classe. Totes les absències que no siguin degudament justificades seran comptades com a faltes d’assistència, i en el cas dels menors notificades als pares o tutors. Els alumnes menors d’edat rebran informació concreta de com es portarà el control d’assistència en el seu cas.
 • Tant l’alumnat com els pares i mares de menors poden consultar l’assistència a classe seguint aquestes INSTRUCCIONS.
 • En cas de menors d’edat, és obligatori justificar les faltes d’assistència. Aquí podeu emplenar i descarregar el FORMULARI DE JUSTIFICACIÓ DE FALTES.
 • Els o les alumnes que no assisteixen a classe conserven igualment el dret a presentar-se a la prova de final de curs. Serà responsabilitat de l’alumne/a assabentar-se de les dates d’examen i de tot allò que fa referència al sistema d’avaluació.

CONVOCATÒRIES PER CURS

Els alumnes tenen dret a una convocatòria d’examen per curs i a dues convocatòries per nivell. La convocatòria per curs escolar es realitza al mes de juny. No hi ha exàmens de recuperació ni de setembre.

 • Els alumnes amb un No Apte en primera convocatòria al mes de juny, tindran plaça reservada per repetir el mateix curs en 2ª convocatòria.
 • Els alumnes amb un No Presentat al mes de juny perden una convocatòria com si l’haguessin suspès i se’ls reserva una plaça per repetir el mateix curs en segona convocatòria sempre eque no hagin faltat a més del 80% de les classes.
 • Els alumnes poden sol·licitar Renúncia al curs per raons justificades i dins del termini establert (dintre del primer trimestre del curs). L’import de la matrícula no es retornarà, però no es perdrà convocatòria, de tal manera que l’alumne/a podrà tornar a fer el mateix curs dues vegades més. També se li reservarà plaça l’any següent del mateix curs.
 • Dins de cada nivell, l’alumnat té dret a romandre matriculat durant un màxim de cursos acadèmics equivalent al doble dels ordenats per al nivell de l’idioma corresponent. Esgotades aquestes convocatòries, els alumnes poden sol·licitar una convocatòria addicional per nivell a la direcció del centre
 • Els alumnes els quals han esgotat totes les convocatòries perden la condició d’alumnes oficials del centre.
 • Els alumnes Aptes tindran plaça reservada per al curs següent d’un nivell superior.

CANVIS D’HORARI

Un cop formalitzada la matrícula, aquells/es alumnes que vulguin canviar l’horari de classe podran optar per realitzar una permuta amb una altra persona o a traves del procediment general.

 • Permuta de mutu acord. La permuta consisteix en l’intercanvi de plaça entre dues persones matriculades en dos horaris diferents del mateix idioma i curs i cal que sigui acceptat lliurement per les dues persones interessades. Per fer efectiva la permuta els dos alumnes hauran de dirigir-se a la secretaria del centre amb els seus respectius resguards de matrícula i fer oficial el canvi omplint una instàcia El termini per presentar la sol·licitud permuta: un cop finalitzat el procés de matrícula i fins a finals d’octubre.
 • Procediment general. Cas que un alumne no trobi ningú per permutar-se l’horari, podrà presentar una instància a la secretaria del centre tenint en compte que només s’admetran canvis en l’horari assignat si és per causes justificades, d’acord amb les següents condicions:
  • Només es podran concedir canvis en els horaris sol·licitats en què hi hagi places vacants.
  • Podran demanar canvi els alumnes que un cop feta la matrícula a l’EOI, s’hagin matriculat en un altre centre docent oficial (universitat, institut, escola, etc.) i tinguin un horari incompatible, o bé alumnes als quals se’ls hagi canviat l’horari laboral, també amb posterioritat a la matriculació en aquesta EOI.
 • Documentació necessària per a fer el canvi d’horari:
  • Instància en el qual se sol·liciti nou horari.
  • Justificants acreditatius de les causes al·legades: fotocòpia de matrícula o de contracte de treball (amb data posterior a la de matrícula a l’EOI) o un certificat de l’empresa.

No es tindrà en compte cap sol·licitud que no vagi acompanyada de justificant acreditatiu (fotocòpia de matrícula, certificat de l’empresa, etc.).

Les instàncies es classificaran per idioma i horari sol·licitat en primera opció, i seguidament es procedirà a concedir o denegar els canvis d’acord segons la disponibilitat de places.

Un cop publicada la llista de sol·licituds concedides o denegades els alumnes podran anar al grup sol·licitat si els ha estat concedit el canvi. En cas contrari hauran de romandre al grup d’origen. El canvi serà oficial i definitiu per a la resta del curs.

Al següent enllaç podeu emplenar i descarregar-vos la SOL·LICITUD DE CANVI D’HORARI.

TRASLLAT D’EXPEDIENT

Cada alumne/a té un expedient obert per cada idioma que cursa o ha cursat. És possible tenir expedients oberts a diferents EOI si són d’idiomes diferents.

Hi ha dos tipus de trasllats d’expedient:

 • Excepcional: per l’antic alumnat matriculat al juliol i que vol començar en una altra EOI al mes de setembre. Aquest trasllat durant el mes de juliol a l’escola de destinació i la sol·licitud no garanteix a l’alumne/a una plaça en l’escola de destí.
 • Trasllat de matrícula viva: Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre, ho ha de fer emplenant una sol·licitud. No es garanteix plaça. Podeu emplenar i descarregar-vos el formulari de SOL·LICITUD DE TRASLLAT D’EXPEDIENT.

DEVOLUCIÓ DE TAXES O PREUS PÚBLICS

Termini a determinar. Per a altres situacions, podeu informar-vos a secretaria.

RENÚNCIA A LA MATRÍCULA OFICIAL

 • Es podrà renunciar a la matrícula oficial quan l’alumne no pugui continuar assistint a classe amb regularitat. La renúncia implica que no es computi el curs a efectes de repetició i que, si ho demana, mantindrà la prioritat per matricular-se l’any acadèmic posterior com a antic alumne.
 • L’alumne oficial podrà presentar al director de l’escola la renúncia a la matriculació en un idioma en un termini que acabarà a finals de novembre. Al següent enllaç podeu emplenar i descarregar-vos la sol·licitud de RENÚNCIA DE MATRÍCULA.
 • Renunciar a la matrícula no dóna dret al retorn de cap taxa.

TELÈFONS MÒBILS

 • Està prohibit tenir connectats els telèfons mòbils a classe. Si algú el necessita mantenir connectat per motius de força major, cal avisar el professor.
 • Està terminantment prohibit tenir els telèfons mòbils connectats durant la realització de proves o exàmens parcials o finals. En aquest cas, si algú ha de ser localitzat durant les proves, s’haurà de trucar a secretaria (977 41 43 57) i els conserges localitzaran l’alumne. Contestar un telèfon mòbil durant la realització d’un examen pot comportar-ne l’anul·lació.

NORMATIVA DE SALUT LABORAL I PÚBLICA

Seguint la normativa vigent, s’informa als alumnes que està prohibit fumar en totes les dependències de l’escola.