Cursos Oficials

 

DURADA DEL CURS

En aquesta EOI s’imparteixen els idiomes d’anglès i francès.

La matrícula oficial dóna dret a assistir com a mínim a 130 hores de classe per curs i als exàmens corresponents.

L’EOI Ribera d’Ebre imparteix el curs oficial extensiu en horari altern. Les classes dels dilluns i dimarts seran de 2 h 30 m i les classes dels dimecres i dijous de 2 h 15 m.

  • GRUPS A: dilluns i dimecres
  • GRUPS B: dimarts i dijous

 

HORARI DE CLASSE

Les classes es fan en horari de tarda-vespre.
La franja horària de classe és de 16.00 a 21.00 hores.
La tria de l’horari de classe es fa en el moment de formalitzar la matrícula.

PROGRAMA D’ESTUDIS

La LOMCE (Reial Decret 1041/2017) estableix una nova ordenació del programa d’estudis de les escoles oficials d’idiomes, que queda dividit en tres nivells, que corresponen als nivells definits en el MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Els ensenyaments especialitzats d’idiomes s’imparteixen en 7 cursos:

  • Nivell Bàsic: 1r i 2n curs (A2)
  • Nivell Intermedi: 3r curs (B1), 4t i 5è curs (B2)
  • Nivell Avançat: Nivells C1 i C2
CURSOS NIVELL EQUIVALÈNCIA MECR
1r BÀSIC A1
2n BÀSIC A2
3r INTERMEDI B1
4t INTERMEDI B2.1
INTERMEDI B2.2
C1 AVANÇAT C1

A l’EOI Ribera d’Ebre s’imparteixen els cursos d’anglès d’A1 a C1 i francès d’A1 a B1.

Els nivells dels dos certificats d’escola oficial d’idiomes poden comparar-se als nivells descrits en els documents publicats pel Consell d’Europa, en especial el Marc Europeu de Referència. Al final del nivell intermedi B1, del nivell intermedi B2, i del nivell avançat C1 i C2 els alumnes han de superar una prova de certificat, dissenyada des del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament de la Generalitat (Àrea de Certificacions), amb uns criteris unificats per a tota Catalunya.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell intermedi B1 es poden considerar dins la franja B1 del Consell d’Europa – usuari independent B1.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell intermedi B2 es poden considerar dins la franja B2 del Consell d’Europa – usuari independent B2.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell avançat C1 es poden considerar dins la franja C1 del Consell d’Europa – usuari experimentat C1.

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

  • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit;
  • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
  • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal;
  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.