Matrícula d’actualització

MATRÍCULA D’ACTUALITZACIÓ

Aquelles persones que ja han cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles d’idiomes que condueixen a l’obtenció d’un certificat i que desitgin actualitzar coneixements podran sol·licitar matrícula en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre i quan hagin transcorregut dos cursos des de l’obtenció del certificat.

 

Què he de fer?

Presentar una sol·licitud una vegada finalitzat el període d’admissió de nous alumnes. Només podràs accedir a grups en què existeixin vacants en el curs i idioma sol·licitat. La sol·licitud serà valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·liciti i s’haurà de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, cas que vulguis continuar actualitzant

Quina nota tindré?

 Aquest tipus de matrícula no tindrà efectes acadèmics ni donarà lloc a cap certificació oficial. La qualificació que es farà constar en l’expedient acadèmic de l’alumnat serà “No qualificat/da”.

Obtindré un nou certificat?

L’alumnat en aquesta situació acadèmica podrà sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estigui matriculat però no podrà sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut

Quin preu té la matrícula d’actualització?

Pel que fa al preu del servei, aquest alumnat pagarà la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.

 

NOTA:  No es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials i una matrícula d’actualització del mateix idioma durant un mateix curs acadèmic.