Informació per als pares

Informació per als pares / tutors d’alumnes menors d’edat

Les Escoles Oficials d’Idiomes són centres d’ensenyament de règim especial no obligatori. No obstant, l’assistència a classe és obligatòria i les faltes d’assistència dels alumnes menors d’edat han de ser degudament justificades.

El professorat porta un control diari de les faltes d’assistència que és pot consultar mensualment a la web de Centrosnet.

Els pares/tutors legals de l’alumnat poden justificar les faltes. Podeu trobar els justificants a la web de la nostra escola (a l’apartat Secretaria > Instàncies i sol·licituts), o podeu emplenar i descarregar UN JUSTIFICANTdirectament del següent enllaç: FORMULARI DE JUSTIFICACIÓ DE FALTES.

En el cas de que el vostre fill/a hagi d’abandonar el centre més abans de la finalització d’una classe, haureu d’emplenar prèviament una autorització. Podeu trobar aquest document a l’apartat Instàncies i sol·licituts o el podeu emplenar i descarregar directament del següent enllaç: AUTORITZACIÓ DE SORTIDA MENORS

Si és tracta d’una sortida periòdica i no només puntual, podeu emplenar i descarregar la corresponent autorització a través del següent enllaç: AUTORITZACIÓ DE SORTIDA PERIÒDICA DE MENORS.