Pla d’estudis

Les escoles oficials d’idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d’ensenyament d’idiomes moderns, que imparteixen els ensenyaments especialtats que regula la Lleig Orgànica d’Educació (LOE).

El pla d’estudis de les escoles oficials d’idiomes de Catalunya, per a tots els cursos i nivells, queda concretat en el Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes, de règim especial.

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats.

El Certificat de Nivel Intermedi, el Certificat de Nivell Avançat i el Certificat de Nivell C1 es poden obtener tant en convocatoria oficial com en convocatoria lliure.