Pla d’estudis

Les escoles oficials d’idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d’ensenyament d’idiomes moderns, que imparteixen els ensenyaments especialtats que regula la Lleig Orgànica d’Educació (LOE).

El pla d’estudis de les escoles oficials d’idiomes de Catalunya, es regeix pel Reial Decret 1041/2017 pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l’efecte de certificació, s’estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, i pel Reial Decret 1/2019 pel qual s’estableixen els principis bàsics d’avaluació pel que fa a la certificació dels nivells B1, B2, C1 i C2.

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats.

El Certificat de Nivel Intermedi, el Certificat de Nivell Avançat i el Certificat de Nivell C1 es poden obtener tant en convocatoria oficial com en convocatoria lliure.