Cursos Oficials

DURADA DEL CURS

En aquesta EOI s’imparteixen els idiomes d’alemany, anglès i rus.

Modalitat d’horari: curs extensiu

La matrícula oficial dóna dret a assistir com a mínim a 130 hores de classe per curs i als exàmens corresponents.

L’EOI de Calella imparteix el curs oficial extensiu en horari altern, classes de dues hores i vint minuts en dies alterns (dilluns i dimecres o dimarts i dijous).

  • GRUPS A: dilluns i dimecres
  • GRUPS B: dimarts i dijous

HORARI DE CLASSE

Totes les classes es fan en horari de tarda-vespre.
La franja horària de classe és de 16.00 a 21.00 hores.

PROGRAMA D’ESTUDIS

La LOMCE estableix una nova ordenació del programa d’estudis de les escoles oficials d’idiomes, que queda dividit en tres nivells, que corresponen als nivells definits en el MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Els ensenyaments especialitzats d’idiomes s’imparteixen en 6 cursos:

  • Nivell Bàsic: de 2 cursos
  • Nivell Intermedi: de 3 cursos
  • Nivell Avançat: de 3 cursos
CURSOS CERTIFICACIÓ NIVELL EQUIVALÈNCIA MECR
A1 NIVELL BÀSIC A1
A2 Certificat de Nivell A2 A2
B1 Certificat de Nivell B1 NIVELL INTERMEDI B1
B2.1 B2
B2.2 Certificat de Nivell B2
C1 Certificat de Nivell C1 NIVELL AVANÇAT C1
C2.1 C2
C2.2 Certificat de Nivell C2

Al final del nivell intermedi B1, intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2  els alumnes han de superar una prova de certificat, dissenyada des del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament de la Generalitat (Àrea de Certificacions), amb uns criteris unificats per a tota Catalunya. (més informació)

 

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

  • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit;
  • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
  • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal;
  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

CURSOS I GRUPS PER IDIOMA I NIVELL

Cursos i grups per idioma i nivell – curs 2020-2021

NIVELL BÀSIC NIVELL INTERMEDI NIVELL AVANÇAT C1
CURSOS A1 A2 B1 B2.1 B2.1 C1
Idioma Grups per nivells
Alemany 2 1 1
Anglès 1 2 3 2 2 1
Rus 1 1