Convalidacions Batxillerat

Els alumnes que cursen el batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera
en una escola oficial d’idiomes (EOI) poden sol·licitar, a cada curs, la convalidació de la
darrera franja de quatre hores de cada curs que es completa amb una matèria de
modalitat, pròpia o aliena, o bé amb dues matèries específiques, si es dona alguna de
les condicions següents:

  1. Es cursa a l’EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera que
    ofereix el centre.
  2. Es cursa a l’EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre.

La sol·licitud de convalidació la presenta l’alumne el primer mes de classe, juntament
amb una còpia de la matrícula a l’EOI. El centre ho comunica a la Direcció General de
Currículum i Personalització i el Batxillerat abans del 31 d’octubre del curs escolar
corresponent.
La convalidació està condicionada a la superació del curs a l’EOI, que cal documentar
amb un certificat del nivell assolit expedit per la secretaria de l’EOI.