Expedició de títols


Nivells A2 i B1

L’alumnat que hagi superat el 2n curs obté el Certificat de Nivell A2.
L’alumnat oficial de 3r o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de Nivell B1.

Procediment:

 • L’escola expedeix els certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.
 • Es pot recollir personalment a partir del mes de juliol a la secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada.

Nivells B2 i C1

 • L’alumnat oficial de 5è o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de Nivell B2.
 • L’alumnat que superi la prova de C1 obté el certificat corresponent.

Procediment:
Els Certificats dels nivells avançat i C1 els expedeix el Departament d’Ensenyament prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents.

 1. Omplir la sol·licitud del títol corresponent i lliurar-la presencialment al centre.
 • Els aprovats al mes de juny a partir del mes de setembre.
 • Els aprovats al mes de febrer a partir del mes d’abril.

2. Abonar les taxes d’expedició amb el document de pagament emès per l’escola. (Amb el codi de barres a través dels caixers del Servicaixa de “La Caixa”o al portal de pagament de “La Caixa”)

3. Retornar a la secretaria del centre el comprovant de pagament juntament amb el document de pagament.

En el moment que l’escola rebi el títol, s’avisa per correu ordinari als interessats. (En aquests moments, triga aproximadament dos anys, però el resguard té la mateixa validesa.) Els títols s’han de recollir personalment a la secretaria del centre presentant el DNI, NIE o passaport i el resguard de pagament de les taxes.

TIPUS DE TAXES (Certificats de nivell B2 i C1 – 2016/2017)

 • Ordinària: 74,95 €
 • Famílies nombroses generals o monoparentals: 37,50 €
 • Famílies nombroses de categoria especial: Exempts
 • Discapacitat igual o superior al 33%: Exempts