Test de nivell en línea

En el cas de disposar d’una titulació oficial que acrediti el nivell de la llengua que es vol estudiar, cal indicar-ho a l’aplicatiu de preinscripció i s’ha d’adjuntar. El certificat s’haurà de validar per la secretaria de l’escola, en cas que no fos vàlid, es comunicaria des de l’aplicatiu de preinscripció i s’habilitaria la possibilitat de fer el test en línia

En el cas de no disposar d’una titulació oficial que acrediti el nivell de la llengua que es vol estudiar, s’ha de fer el test de nivell en línea. No consulteu internet, manuals, diccionaris o d’altres fonts per completar el vostre test. Això falsejaria el vostre nivell i no us permetria un seguiment normal del curs. Així mateix el resultat del test en línea no és definitiu i es pot reassignar de nivell si el professorat detecta que un alumne no està ben anivellat.

Com accedir-hi?

Des de la preinscripció, seleccioneu l’opció TEST DE NIVELL.

Quina funció té el centre de referència?

Els usuaris que seleccionen de fer el test de nivell han de marcar un centre de referència. En cas que hi hagi alguna incidència a l’hora de fer el test, cal posar-se en contacte amb el centre d’incidència al més aviat possible. Només el centre de referència pot resoldre les incidències de test.

En què consisteix?

El test conté preguntes d’opció múltiple repartides en tres blocs. El primer bloc avalua l’ús de la llengua, el segon i el tercer bloc avaluen l’ús de la llengua i la comprensió oral. La dificultat de les preguntes augmenta progressivament. En acabar cada bloc els alumnes coneixeran el curs al qual han estat assignats i, segons el resultat obtingut, se’ls permetrà continuar al bloc següent, si és el cas. L’alumnat al qual se li ofereixi la possibilitat de continuar al bloc següent, podrà rebutjar-ho i quedar-se amb l’assignació obtinguda al bloc anterior, si així ho vol.

Quant dura el test?

La durada del primer bloc és de 45 minuts, la del segon bloc és de 30 minuts i la del tercer és de 35 minuts.

El test s’ha de fer tot seguit?

No, cada bloc es pot fer en moments diferents. PERÒ, les preguntes d’un bloc s’han de respondre en el temps estipulat. Per començar un bloc nou, cal anar a la ZONA PERSONAL de l’aplicació de preinscripció i clicar el botó de TEST.

Què cal fer després del test?

Un cop acabat el test i obtingut el resultat, el candidat/a haurà de triar horaris (pot escollir fins a  2 centres i 4 horaris diferents). Per exemple, pot triar 1 centre i 4 horaris diferents d’aquest centre; també pot triar 2 centres i 4 horaris diferents (2+2, 3+1, 1+3).

Descripció dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència