Guia de l’Alumnat – Curs 2023-2024

Guia de l’Alumnat – TRÀMITS ACADÈMICS i ADMINISTRATIUS PER AL CURS 2023-2024

 

Expedients

No es poden tenir dos expedients oberts del mateix idioma a escoles diferents. Tenir-los comporta l’anul·lació d’ambdós expedients. No es pot tenir simultàniament la condició d’alumne/a oficial als ensenyaments presencials i d’aspirant de règim lliure del mateix idioma. L’alumnat oficial que es matriculi en les proves lliures i que estigui cursant al mateix temps en règim oficial qualsevol nivell del mateix idioma, s’entén que opta pel règim lliure, la qual cosa implica, simultàniament, la baixa d’ofici en el règim oficial.

Canvi d’horari

Només es pot sol·licitar un cop acabat tot el procés de matrícula. Durant el curs 2023-24 es pot sol·licitar durant el mes d’octubre a secretaria (consulteu l’horari d’atenció al públic).

Es resoldrà seguint l’ordre d’entrada i sempre que hi hagi vacants en el grup sol·licitat. 

Formulari: sol·licitud de canvi d’horari

Renúncia

  • És possible renunciar a la matrícula oficial davant la impossibilitat de continuar assistint a classe amb regularitat. Cal emplenar el formulari de renúncia i enviar-lo al correu electrònic: secretaria@eoisants.cat. La data límit per sol·licitar la renúncia és el 30 de novembre de 2023 per als cursos extensius. Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de cap taxa/preu públic. Amb posterioritat al període de renúncia establert, l’abandonament del curs computa a efectes de repetició i la qualificació final és “No presentat/da”.
  • Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una EOI pot sol·licitar a la direcció de l’escola, mitjançant una instància, la renúncia a un dels cursos acadèmics superats, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat (Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2 i Avançat C1). L’escola la pot concedir un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma.

Permanència en els estudis – Repeticions de curs

Dins de cada nivell (Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2 i Avançat C1) és possible matricular-se com a alumne/a oficial presencial un màxim de vegades equivalents al doble dels cursos previstos per a cada nivell.

Nivell Cursos Anys previstos per nivell Permanència màxima
Bàsic A2 A1 – A2  2 anys 4 anys
Intermedi B1 B1 1 any 2 anys
Intermedi B2 B2.1 – B2.2 2 anys 4 anys
Avançat C1 C1 1 any 2 anys

L’alumnat que hagi de cursar per tercera vegada A1 (primer curs del Nivell Bàsic A2) o B2.1 (primer curs del Nivell Intermedi B2) ha de sol·licitar-ho a la direcció de l’escola. 

L’alumnat que accedeixi directament al segon curs del nivell bàsic A2 o al segon curs del nivell intermedi B2, el pot cursar un màxim de dues vegades.

Sol·licitud de convocatòria addicional 

En casos excepcionals, quan ja s’hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada (pels nivells bàsic i intermedi B2), la direcció de l’escola podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial, sempre que es compti amb una assistència del 80% de les classes i un informe favorable del/ de la professor/a. Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.  

Formulari: sol·licitud de convocatòria addicional 

Termini: fins al primer divendres de juliol. La resolució de la sol·licitud serà comunicada per correu electrònic/telèfon abans de la data de matrícula.

Trasllat de matrícula durant el curs acadèmic (“matrícula viva”)

És possible realitzar el trasllat de matrícula entre les diferents EOI de Catalunya sempre que el centre receptor confirmi a l’alumne/a que té una plaça disponible en l’horari desitjat, d’acord amb els terminis següents:

  • De curs extensiu a curs extensiu, fins al 30 d’abril de 2024
  • De curs intensiu i flexibilitzat (A1A, A2A, B1A) a curs extensiu (A1, A2, B1) i viceversa, fins al 30 de novembre de 2023.
  • De curs intensiu i flexibilitzat (A1B, A2B, B1B) a curs extensiu (A1, A2, B1) i viceversa, fins al 29 de març de 2024.

La sol·licitud de trasllat es fa al centre de destinació mitjançant el model de sol·licitud de trasllat. La documentació que cal enviar al correu electrònic: eoibarcelona-sants@xtec.cat és el full de pagament de matrícula efectuada en el centre d’origen i una fotocòpia del document d’identitat.

ATENCIÓ: l’alumnat procedent d’altres comunitats autònomes ha de pagar les taxes o preus públics vigents a Catalunya.

Trasllat de matrícula en període no lectiu (entre EOI de Catalunya)

L’alumnat oficial, un cop formalitzada la matrícula al centre d’origen, pot sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra EOI de Catalunya els dies 11 i 12 de juliol de 2023. La sol·licitud de matrícula es fa a l’escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. La documentació que cal aportar és el full de pagament de matrícula efectuada en el centre d’origen i una fotocòpia del document d’identitat.

Formulari per sol·licitar trasllat de l’EOI de Barcelona V – Sants: instància

Expedició de títols certificat de nivell bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1

Nivell bàsic A2 i Nivell intermedi B1: Recollida de certificats

Els certificats de nivell bàsic A2 i nivell intermedi B1 es poden recollir a la secretaria del centre a partir de la data anunciada a l’apartat Exàmens oficials – Certificats i títols. Es poden sol·licitar presencialment o correu electrònic: eoibarcelona-sants@xtec.cat 

Nivell intermedi B2 i Nivell C1: Sol·licitud de certificats

Els certificats de nivell intermedi B2 i de nivell C1 són expedits pel Departament d’Educació a instància de la persona interessada. La sol·licitud del títol s’ha de formalitzar a la secretaria del centre on us heu examinat (eoibarcelona-sants@xtec.cat) a partir del 5 d’octubre de 2023

La sol·licitud està subjecta al pagament de les taxes corresponents (consulteu les taxes per l’expedició dels títols així com les exempcions i bonificacions en aquest enllaç. Cal presentar el DNI i, si escau, l’original i una fotocòpia de la documentació que justifica la reducció o exempció de l’import de la taxa. El resguard del títol té els mateixos efectes legals que el certificat mentre aquest es tramita (temps aproximat de tramitació i impressió del certificat: de 16 a 20 mesos; s’avisarà per correu electrònic quan el certificat oficial estigui disponible).

Formulari: sol·licitud de certificat 

Taxes i preus públics

Consulteu les taxes i preus públics per als cursos extensius anuals del curs 2023-24, així com les exempcions i bonificacions en aquest enllaç.

Un cop realitzat el pagament de la matrícula l’alumnat no té dret al retorn de taxes o preus públics. Només en cas d’impossibilitat d’iniciar el curs s’admetrà una renúncia amb devolució fins al 10 d’octubre de 2023. En el cas d’alumnes que es traslladin a una altra comunitat autònoma, podran sol·licitar la devolució de l’import sempre que es produeixi abans del darrer dia hàbil de novembre.

Les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s’han de formular mitjançant el model “Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes (EOI)“, que s’ha de presentar a la secretaria de l’EOI.
La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxa suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne o alumna i, per tant, la renúncia a la plaça.

Preu públic pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes: 30,00 eurosAquest preu públic és de pagament obligatori a tots els nivells i permet a l’escola oferir una sèrie de serveis a l’alumnat oficial com:

  • Activitats culturals, conferències, tallers, sessions de conversa, adquisició de material per la biblioteca, servei de consulta i préstec de la biblioteca
  • Material complementari (fotocòpies, dossiers, etc.)

Normativa revisada i actualitzada a data 01.09.2023  per la Direcció del centre.