Cultura Digital

En aquest apartat podreu trobar informació sobre elements que defineixen la cultura digital de l’EOI Sants.

COMUNICACIÓ 📢

Web de l’escola : Des del curs 2022/23 l’EOI de Barcelona V – Sants disposa d’una pàgina web Nodes. Gràcies a aquesta eina l’escola s’obre a l’exterior per donar-se a conèixer com escola: la seva estructura, recursos, comunitat, activitats, serveis… i per facilitar informació i la comunicació entre l’escola i la ciutadania.

ALUMNAT 🙋

Moodle és l’entorn virtual d’aprenentatge que fa servir el professorat de l’escola. Fem servir aquesta eina per recolzar i/o aprofundir elements tractats durant les sessions presencials. L’alumnat de l’escola hi pot accedir per revisar material, realitzar tasques o informar-se sobre continguts proposats pel professor del curs. També es pot utilitzar aquest canal per part del professorat i de la direcció per fer arribar comunicacions a l’alumnat.

ePèrgam – l’escola disposa d’una biblioteca amb un fons de documents en anglès i en francès que es pot consultar gràcies al programa ePèrgam.

CentrosNet – Com les altres EOI de Catalunya, l’EOI de Sants fa servir el programa CentrosNet per registrar i comunicar l’avaluació final a l’alumnat. Durant el curs 22/23 s’ha fet, per primer cop, el seguiment de l’assistència de l’alumnat amb aquesta eina. 

GESTIÓ DEL CENTRE 📄

Preinscripció, test de nivell i matriculació – el procés de preinscripció, test de nivell i de matriculació de les EOI de Catalunya es fan de manera telemàtica dins els períodes establerts a traves de la web eoidigital.com. Informem d’aquest procés a través de la pàgina web de l’escola.

Digitalització expedients – a partir del curs 22/23 hem començat un procés de digitalització dels expedients de l’alumnat amb l’objectiu d’acabar el curs 2023/24 amb un total de 1800 expedients digitalitzats.

Pla d’acollida digital – l’EOI de Sants disposa de plans d’acollida digital dissenyats específicament pels diferents col·lectius que formen l’escola: l’alumnat, el PAS i el professorat. En aquests documents es pretén introduir i acompanyar, en l’àmbit digital, els usuaris a les eines i cultura de treball (Moodle, carpetes DRIVE compartides, Centrosnet) i infraestructures (ordinadors portàtils i fixos, fotocopiadores, xarxa WIFI) amb les que es treballa al centre.

Coordinació d’encàrrecs i tasques docents – Per facilitar l’accés i la disponibilitat de documents de treball i informació de l’escola, la direcció i la coordinació digital organitzen carpetes de treball al núvol que es comparteixen amb els agents implicats en les diferents tasques.