Procés d’EDC

L’Estratègia Digital de Centre és una oportunitat per reflexionar sobre l’estat del centre i les necessitats presents i futures de l’escola. Gràcies a les eines digitals, volem posar en marxa un procés per fer de l’EOI de Sants una escola més adaptada a les necessitats de la seva comunitat educativa i de la població en general, més propera i oberta a tothom.

La comissió digital va dissenyar unes enquestes pel professorat i per l’alumnat, basant-se en la Selfie for Students/Teachers de la Comissió Europea, per tal de tenir una visió global del perfil digital de la nostra comunitat educativa, les seves expectatives relacionades amb el món digital així com el grau de coneixements sobre les infraestructures digitals del centre. Les enquestes estaven dividides en les sis àrees següents:

 1. Infraestructura i Equipaments
 2. Pedagogia: suports i recursos
 3. Pedagogia: implementació a l’aula
 4. Pràctiques d’avaluació
 5. Competències digitals de l’alumnat
 6. Maduresa digital

Amb les respostes de l’alumnat i del professorat, l’informe de diagnosi digital i una reflexió en grup per part de la comissió digital, es van poder identificar les fortaleses i les febleses pel que fa a l’àmbit digital al nostre centre i establir els següents objectius per a l’EDC:

 1. Actualitzar les NOFC en relació a la cultura digital de centre
 2. Establir un protocol de revisió i actualització del material digital de centre
 3. Iniciar la digitalització de la documentació de la secretaria
 4. Incloure al pla de comunicació els plans d’acolliment digital de centre
 5. Implementar eines digitals pel seguiment de l’avaluació contínua de l’alumnat (Moodle)
 6. Fomentar les activitats d’aprenentatge amb suport digital