Tràmits i impressos

SOL·LICITUD TÍTOLS ACADÈMICS obtinguts al juny 2023

Certificat de Nivell Bàsic A2: L’estén l’escola i no cal sol·licitar-lo, a partir del 14 de juliol a secretaria.

Certificat de Nivell Intermedi B1: L’estén l’escola i no cal sol·licitar-lo, a partir del 14 de juliol a secretaria.

Certificat de Nivell Intermedi B2:   S’ha de fer el tràmit de sol·licitud del títol a Secretaria, a partir del 5 d’octubre, i posteriorment el pagament de la taxa corresponent. / Taxes per expedició de títols acadèmics i professionals: + Info

Certificat del Nivell Avançat C1 : S’ha de fer el tràmit de sol·licitud del títol a Secretaria, a partir del 5 d’octubre, i posteriorment el pagament de la taxa corresponent. / Taxes per expedició de títols acadèmics i professionals: + Info

 

IMPRESSOS

Aquí trobareu els models descarregables dels impresos utilitzats en alguns dels tràmits que es poden fer a la secretaria de l’escola:

Trasllat

És possible realitzar el trasllat de matrícula viva (és a dir, durant el període lectiu) entre les diferents EOI de Catalunya sempre que el centre receptor confirmi a l’alumne/a que té una plaça disponible en l’horari desitjat. Consulteu els terminis a la guia de l’alumnat.

La sol·licitud de trasllat es fa al centre de destinació mitjançant el model de sol·licitud de trasllat. La documentació que cal aportar és el full de pagament de matrícula efectuada en el centre d’origen i una fotocòpia del document d’identitat.
ATENCIÓ: l’alumnat procedent d’altres comunitats autònomes han de pagar les taxes o preus públics vigents a Catalunya.

Trasllat de matrícula en període no lectiu (entre EOI de Catalunya)
L’alumnat oficial, un cop formalitzada la matrícula d’antic alumne al mes de juliol, pot sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra EOI de Catalunya en el període establert. La sol·licitud de matrícula es fa presencialment a l’escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. La documentació que cal aportar és el full de pagament de matrícula efectuada en el centre d’origen i una fotocòpia del document d’identitat.

Renúncia

  • Es pot formalitzar a Secretaria. Consulteu els terminis a la guia de l’alumnat.
  • La renúncia no suposa el còmput del curs a efectes de repetició si es presenta dins el termini establert per cada curs, ni el dret al retorn de cap taxa/preu públic. Es pot sol·licitar una sola vegada per curs.
  • Motius: Quan existeixi la impossibilitat de continuar assistint a classe.

Canvi d’horari

  • Només es pot sol·licitar un cop acabat tot el procés de matrícula. Consulteu els terminis a la guia de l’alumnat. Es resoldrà seguint l’ordre de presentació i sempre que hi hagi vacants en el grup sol·licitat.
  • Resolució: Es resoldrà seguint l’ordre de presentació
  • Concessió: Sempre que hi hagi vacants en els grups demanats a la Instància

Convocatòria addicional

  • Període de presentació de sol·licituds: A partir del moment que es publiquin els resultats finals i fins el primer divendres de juliol.
  • Quan es pot demanar: Quan l’alumne hagi esgotat el nombre de convocatòries ordinàries per la superació del nivell bàsic, intermedi B1, intermedi B2 o avançat sempre que hagi tingut una assistència mínima d’un 80% a les classes i no representi fer el curs per quarta vegada.
  • Quan es té dret a aquesta convocatòria: Només tindrà dret a aquesta convocatòria una vegada dins un mateix nivell: un cop dins el nivell Bàsic (per segon curs) i/o un cop dins el nivell Intermedi B1 (tercer curs) i/o un cop dins el nivell Intermedi B2 (per cinquè curs), i/o un cop dins el nivell Avançat C1.

Retorn de taxes