Programa PIA+ (docents)

El programa PIA+ és una acció per a la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera del professorat no universitari de centres educatius finançats amb fons públics. Llegiu més informació a Xtec- Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya.

L’acció permet que el professorat matriculat en un curs de llengua d’una Escola Oficial d’Idiomes pugui sol·licitar la devolució de l’ingrés de l’import base de la matrícula. La devolució es fa efectiva prèvia obtenció de la qualificació d’aprovat (APTE) o de certificat d’aprofitament (matrícula d’actualització). La devolució no inclou els costos de material, d’accés a plataformes digitals, d’expedició de títols ni les penalitzacions per repetició de curs, si escau.

El retorn de l’import de matrícula només es pot sol·licitar per un curs i per una llengua en concret.
El curs ha de tenir caràcter extensiu en el cas de les EOI (no s’hi inclouen, per tant, els cursos d’estiu).

Destinataris:

Professorat en actiu de centres educatius públics de titularitat del Departament d’Educació i de titularitat municipal, i de centres concertats. També hi poden participar els docents dels serveis territorials d’Educació, del Consorci d’Educació de Barcelona, de les unitats de serveis centrals del Departament d’Educació, així com els inspectors i inspectores en actiu.

Llengües i cursos:

A l’EOI Barcelona V-Sants, el docent pot demanar el retorn de l’import base de la matrícula per a les llengües i cursos següents:

1. Anglès: Cursos EOI: B2.1, B2.2, C1
2. Francès: tots els nivells a partir d’A1

Actualització de matrícula EOI

Els docents que disposin d’un títol oficial expedit per una EOI que faci, com a mínim, 2 anys de l’obtenció d’aquest i que vulguin actualitzar els coneixements d’aquella llengua poden inscriure’s en la modalitat “matrícula d’actualització”. Aquesta modalitat permet la inscripció a les mateixes llengües i nivells esmentats.

Requisits:

En iniciar el curs, presentar el carnet docent a la secretaria del centre on s’ha matriculat per validar ser docent i estar en actiu en el moment de fer la inscripció al curs i al llarg d’aquest en un dels llocs següents:

 • En un centre públic de titularitat del Departament d’Educació o bé de titularitat
  municipal.
 • En un centre educatiu concertat.
 • En un servei territorial, al Consorci d’Educació de Barcelona o en una unitat de
  serveis centrals del Departament d’Educació.
 • A la Inspecció d’Educació.

En el moment de la formalització de la matrícula, cal inscriure’s utilitzant el correu corporatiu @xtec.cat

Procediment:

El professorat que es vulgui acollir al Programa PIA+ en el curs 2022-2023 haurà de seguir el procediment ordinari per a la inscripció als cursos de les EOI. La inscripció s’ha de fer, en tots els casos, utilitzant el correu corporatiu @xtec.cat. L’alumnat lliure no pot acollir-se al Programa PIA+.

El termini de presentació de sol·licituds per al curs 2022-2023 serà del 3 fins al 14 de juliol de 2023.
Es farà exclusivament per internet a través de la pàgina web de tràmits.

SOL·LICITUD DE LA DEVOLUCIÓ:

 • Podrà sol·licitar la devolució de l’import base de la matrícula el professorat que obtingui la qualificació d’APTE o el certificat d’aprofitament (alumnes d’actualització de matrícula) al final del curs.
 • La devolució de la matrícula es gestionarà un cop acabat el curs acadèmic.
 • Es podrà sol·licitar la devolució de l’import base de matriculació només d’un idioma.

IMPORTANT:

– Cal llegir atentament cada apartat del tràmit abans d’emplenar i enviar la sol·licitud.

– La sol·licitud només estarà disponible dins d’aquest termini: 03/07/2022 – 14/07/2022. No serà possible fer la sol·licitud passat aquest termini.