Preinscripció i matrícula 2019-2020

S’ha de fer preinscripció online abans de poder fer la matrícula (també online). El calendari de preinscripció per al curs 2018-2019 està fixat pel Departament d’Ensenyament (RESOLUCIÓ EDU/452/2019, de 21 de febrer 2019) i té lloc aquest any del 2 al 5 de setembre.

Informació detallada sobre tot el procés de preinscripció i matrícula: cliqueu aquí

Preinscripció alumnes nous de l’2 al 5 (fins les 15h) de setembre: accés aplicatiu


TAXES I PREUS PÚBLICS CURS 2017-2018

Situacions que donen lloc a una bonificació/exempció quota de material Percentatge de bonificació/exempció
Taxa  (3r, 4t, 5è) Preu públic (1r, 2n,C1)
Membres de família nombrosa de categoria especial 30 € 100% 100%
Membres de família nombrosa de categoria general 30 € 50 % 50 %
Membres de família monoparental de qualsevol categoria 30 € 50 % 50 %
Persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33% 30 € 100% 100%
Persones subjectes a mesures privatives de llibertat 30 € 100% 100%
Persones víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles 30 € 100% 100%
Membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció 30 € 100% 100%
Persones víctimes de violència de gènere 30 € 100% 100%
Becaris per estudis d’idiomes en el curs actual 30 € 100% 100%
Becaris per estudis d’idiomes en el curs immediatament anterior (no acumulable en el mateix curs acadèmic amb l’exempció anterior) 30 € 100% 100%
Alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat (primera matrícula) 30 € 100% 100% només en el cas del premi extraordinari de batxillerat
Les persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys d’edat 30 € 100% 100%

30€ Quota de material pedagògic complementari de caràcter voluntari*

(*) La taxa complementària per serveis d’escola de 30 euros és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament.

Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre.

Els alumnes que es matriculen a més d’un idioma, fan una sola aportació de serveis d’escola.