Preinscripció i matrícula 2020-2021

S’ha de fer preinscripció online abans de poder fer la matrícula (també online). El calendari de preinscripció per al curs 2020-2021 està fixat pel Departament d’Educació. Les dates poden variar en funció de l’evolució de la situació sanitària.

Preinscripció alumnes nous del 31 d’agost al 3 (fins les 14h) de setembre: accés aplicatiu


TAXES I PREUS PÚBLICS CURS 2020-2021

primera matrícula primera repetició segona repetició
A1, A2 i C1 B1, B2.1 i B2.2 A1, A2 i C1 B1, B2.1 i B2.2 A1, A2 i C1 B1, B2.1 i B2.2
275,00 € +
30 €
286,00 € +
30 €
357,50 € +
30 €
371,80 € +
30 €
495,00€ +
30 €
514,80 € +
30 €

La taxa complementària voluntària per serveis d’escola de 30 euros és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament. Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre. Els alumnes que es matriculen a més d’un idioma, fan una sola aportació de serveis d’escola.

Situacions que donen lloc a una bonificació/exempció Percentatge de bonificació
Membres de família nombrosa de categoria general 50 %
Membres de família nombrosa de categoria especial 100%
Membres de família monoparental de qualsevol categoria 50 %
Persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33% 100%
Persones subjectes a mesures privatives de llibertat 100%
Persones víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles 100%
Membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció 100%
Persones víctimes de violència de gènere 100%
Becaris per estudis d’idiomes en el curs actual 100%
Becaris per estudis d’idiomes en el curs immediatament anterior (no acumulable en el mateix curs acadèmic amb l’exempció anterior) 100%
Alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat (primera matrícula) 100%
Les persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys d’edat 100%