Matrícula d’antics alumnes – curs 2023-24

La matrícula dels curs 23/24 es realitzarà de manera telemàtica durant les dues primeres setmanes del mes de juliol. La publicació de les dates concretes es farà properament en aquesta mateixa secció de la pàgina web de l’escola.

Matrícula d’antics alumnes – curs 2022-23

JULIOL 2022

Més avall trobareu informació detallada de :

 • Trasllats extraordinaris de matrícula
 • Incidències matrícula d’antics alumnes
 • Informació preinscripció i matrícula C2.1 Anglès (nivell NO ofert en aquesta EOI)
Trasllats de matrícula extraordinaris JULIOL 2022

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 11 i  12 de juliol. El procés es farà TELEMÀTICAMENT enviant la sol·licitud de trasllat a l’adreça eoibarcelona-sants@xtec.cat juntament amb la documentació necessària especificada a continuació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’adjudicació de places es farà per ordre de rebuda dels correus.

La documentació que caldrà adjuntar en el correu electrònic serà la següent:

   • IMPRESCINDIBLE: Telèfon de contacte
   • DNI/NIE o passaport
   • Full de sol·licitud de trasllat de matrícula viva (IMPORTANT: especifiqueu l’horari i/o els horaris desitjat/s per ordre de preferència)
   • Imprès de matrícula (obtingut un cop formalitzada la matrícula online)
   • Fotocòpia dels rebuts de pagament de la matrícula (dos comprovants: el corresponent la taxa/preu públic i del preu públic de 30 euros de plataforma i serveis)

L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes a través de correu electrònic i/o telèfon, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, l’alumne/a haurà de respondre per correu electrònic donant el seu consentiment final per a finalitzar el trasllat de matrícula.

ATENCIÓ: un cop acceptat i confirmat el trasllat NO es podrà acceptar ni optar a qualsevol altre trasllat que s’hagués sol·licitat en una altra EOI. El procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 19 de juliol.

Trasllats de matrícula extraordinaris de l’alumnat menor d’edat JULIOL 2022

El trasllat de matrícula d’alumnes menors d’edat haurà de ser tramitat pel representant legal del menor (pare, mare o tutor/a legal). Cal aportar la documentació especificada i, a més, la fotocòpia del DNI/NIE o passaport del pare/mare o tutor/a legal.

 NOTA INFORMATIVA MATRÍCULA CURS 2022-23

El curs 2022-23 es podrà veure afectat segons l’evolució de la pandèmia i les instruccions del Departament d’Educació i del de Salut.  Es treballa per garantir el màxim de presencialitat tot i que, depenent dels recursos del centre, les condicions de presencialitat podrien variar segons el context.  És important tenir en compte aquests aspectes abans de formalitzar la matrícula ja que, en cas que calgui passar a classes online, serà necessari disposar de connexió a internet i comptar amb un dispositiu amb càmera i micròfon.

INCIDÈNCIES DE MATRÍCULA d’antics alumnes

Si teniu qualsevol incidència relacionada amb la vostra matrícula online el dia indicat, l’haureu de resoldre els dies 7 i 8 de juliol presencialment a l’escola en l’horari d’atenció al públic establert i consultable al web. Després d’aquestes dates, ja no es podran resoldre les incidències de matrícula de l’antic alumnat.

INFORMACIÓ SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA DEL NIVELL C2.1 D’ANGLÈS – CURS 2022-2023
  1. RESOLUCIÓ EDU/1093/2020 de 18 maig per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció i matrícula als cursos de nivell avançat C2 d’idiomes de les escoles oficials d’idiomes.
  2. Informació dels centres on s’imparteix el nivell C2.1 d’anglès: +info (En aquest centre no s’ofereix aquest nivell)
  3. Full informatiu sobre el nivell C2.1 d’anglès.

ATENCIÓ: en aquest centre NO s’ofereix el nivell C2.1