Matrícula d’antics alumnes – curs 2023-24

Matrícula d’antics alumnes – curs 2023-24

JULIOL 2023

 

Més avall trobareu informació detallada de :

 • Trasllats extraordinaris de matrícula (també per alumnat menor d’edat)
 • Incidències matrícula d’antics alumnes
 • Informació sobre el nivell C2 d’Anglès (nivell NO ofert en aquesta EOI aquest curs)
Trasllats de matrícula extraordinaris JULIOL 2023

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 13 i  14 de juliol. El procés es farà TELEMÀTICAMENT enviant la sol·licitud de trasllat a l’adreça eoibarcelona-sants@xtec.cat juntament amb la documentació necessària especificada a continuació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’adjudicació de places es farà per ordre de rebuda dels correus.

La documentació que caldrà adjuntar en el correu electrònic serà la següent:

   • IMPRESCINDIBLE: Telèfon de contacte
   • DNI/NIE o passaport
   • Full de sol·licitud de trasllat de matrícula viva (IMPORTANT: especifiqueu l’horari i/o els horaris desitjat/s per ordre de preferència)
   • Imprès de matrícula (obtingut un cop formalitzada la matrícula online)
   • Fotocòpia dels rebuts de pagament de la matrícula (dos comprovants: el corresponent la taxa/preu públic i del preu públic de 30 euros de plataforma i serveis)

L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes a través de correu electrònic i/o telèfon, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, l’alumne/a haurà de respondre per correu electrònic donant el seu consentiment final per a finalitzar el trasllat de matrícula.

ATENCIÓ: un cop acceptat i confirmat el trasllat NO es podrà acceptar ni optar a qualsevol altre trasllat que s’hagués sol·licitat en una altra EOI. El procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 20 de juliol.

Trasllats de matrícula extraordinaris de l’alumnat menor d’edat JULIOL 2023

El trasllat de matrícula d’alumnes menors d’edat haurà de ser tramitat pel representant legal del menor (pare, mare o tutor/a legal). Cal aportar la documentació especificada i, a més, la fotocòpia del DNI/NIE o passaport del pare/mare o tutor/a legal.

 

INCIDÈNCIES DE MATRÍCULA d’antics alumnes JULIOL 2023

Si teniu qualsevol incidència relacionada amb la vostra matrícula online el dia indicat, l’haureu de resoldre els dies 11 i 12 de juliol presencialment a l’escola en l’horari d’atenció al públic establert i consultable al web. Després d’aquestes dates, ja no es podran resoldre les incidències de matrícula de l’antic alumnat.

 

INFORMACIÓ SOBRE EL NIVELL C2  – CURS 2023-2024

El nivell Avançat C2 d’anglès es va començar a impartir, de manera experimental, a diferents escoles oficials
d’idiomes* de Catalunya el curs 2019-2020. El nivell s’imparteix* en dos cursos de 130 hores lectives cadascun (nivell
C2.1 i nivell C 2.2) i en la modalitat semipresencial. + info

*ATENCIÓ: a l’EOI Barcelona V-Sants, aquest any escolar, NO s’ofereix el nivell C2.1 ni C2.2