Eleccions al Consell Escolar de l’EOI de Mollet del Vallès

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Per més informació, visiteu la pàgina següent:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/consells-escolars-centres/eleccions-2016/

Nota informativa sobre la matrícula pel curs 2020-2021

L’EOI de Mollet del Vallès ha dissenyat un Pla d’Obertura que contempla diversos escenaris en relació a la pandèmia de Covid-19 i explica com s’actuarà en cada cas: situació normalitzada, situació de risc o situació de confinament. 

Donada la situació actual i d’acord amb el Pla d’Obertura aprovat pel Consell Escolar del centre amb data 10 de setembre 2020, tots els grups amb més de 20 alumnes matriculats es desdoblaran (per ordre alfabètic) en dos subgrups i seguiran un model pedagògic híbrid. Així doncs, aquests subgrups faran el 50% del contingut lectiu en format presencial i l’altre 50% online a través de les plataformes Gloogle Classroom o Moodle. 

Sigui quina sigui la situació sanitària, el centre seguirà sempre les directrius del Departament d’Educació i del Departament de Salut vigents en cada moment.

És important tenir en compte aquests aspectes abans de formalitzar la matrícula.