Instàncies i sol·licituds

Demaneu les instàncies i les sol·licituds al departament d’alumnat. Un cop omplertes les podeu retornar, tot aportant la documentació requerida per cada gestió.

 • Condicions específiques per a la matrícula oficial
  Per matricular-se d’un curs cal tenir aprovat l’immediat inferior o haver-lo superat per test de nivell. No s’admeten matricules de nivells inferiors a l’últim aprovat.
  No està permès matricular-se de més d’un curs del mateix idioma a cada convocatòria de matrícula oficial.
  Un alumne oficial no es pot matricular com a alumne lliure del mateix idioma el mateix any acadèmic. Segons l’article 6 de l’Ordre EDU/34/2009 del DOGC 5318: ” No es pot tenir simultàniament la condició d’alumne/a oficial i de candidat/candidata de règim lliure del mateix idioma. L’alumnat oficial que es matriculi en les proves lliures i que estigui cursant al mateix temps en règim oficial qualsevol nivell del mateix idioma, s’entén que opta pel règim lliure, la qual cosa implica, simultàniament, la baixa d’ofici en el règim oficial del mateix idioma.
  Els alumnes oficials es consideren automàticament matriculats a les proves de Certificat en el moment de fer efectiva la matrícula oficial del curs corresponent.
 • Oficialitat de l’alumnat
  Cada alumne pot romandre matriculat en cada nivell – bàsic, intermedi, avançat – durant un màxim de cursos equivalents al doble dels establerts per al nivell corresponent. Un cop esgotades les convocatòries sense haver aprovat l’alumne/a perd l’oficialitat d’aquest idioma i curs.
  Per casos extraordinaris i degudament justificats es pot concedir una convocatòria addicional. El calendari relatiu a la sol·licitud i resolució de les convocatòries addicionals es publicarà cada any.
  Si un/a alumne/a que no ha esgotat les convocatòries no es presenta a l’examen final de juny NO perd l’oficialitat i el curs següent es podrà matricular sense sorteig, com alumne/a oficial.
  Si un/a alumne/a suspèn al juny ha de repetir curs, si no ha esgotat les convocatòries. El test de nivell de setembre no serveix per passar de curs, només per entrar a l’EOI com a alumne oficial.
 • Trasllats
  Trasllats de matrícula viva a altres EOIs: el termini finalitzarà l’últim dia lectiu del mes de febrer pels cursos extensius.
  Entrades: Els alumnes matriculats a una altra EOI que vulguin traslladar-se a l’EOI Mollet del Vallès, podran fer trasllat de matrícula viva un cop iniciat el curs i sempre que hi hagi plaça vacant en el nivell i horari desitjat. En cas de no haver-hi vacants, s’obrirà una llista d’espera en què els sol·licitants podran demanar els grups i horaris desitjats.
  Sortides: Els alumnes de l’EOI Mollet del Vallès que vulguin traslladar-se a una altra EOI podran sol·licitar un trasllat de matrícula viva un cop iniciat el curs i sempre que l’escola de destinació ho autoritzi.

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula en el seu centre d’origen, podran sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola. La sol·licitud es farà presencialment a l’EOI de destinació i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’EOI de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació o denegació del trasllat. La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula.

 • · NOTA: No es podrà tenir més d’un expedient obert del mateix idioma a EOIs diferents. Tenir-los comporta l’anul·lació d’ambdós expedients.
  Els canvis en l’horari assignat es concediran per causes degudament justificades en cas que hi hagués o es produís alguna vacant al grup de destinació.
  Les sol·licituds s’han de presentar a secretaria dins l’horari d’atenció al públic.
  Les sol·licituds es tramitaran per ordre d’entrada.
  El canvi serà definitiu per la resta d’any acadèmic.
  Si no se us concedeix el canvi ara i es produeixen vacants d’octubre a desembre, el departament d’alumnat contactarà amb els alumnes seguint la llista d’espera.
  Només s’acceptaran sol·licituds de canvi d’horari fora de termini en casos de força major i degudament justificats. Aquestes sol·licituds s’afegiran a la llista d’espera, si s’escau.
 • Podeu sol·licitar una revisió de les proves. Adreceu-vos al Departament d’alumnat per demanar la sol.licitud.