Matrícula d’actualització per tornar a fer un curs superat.

A partir del curs 19-20, l’alumnat pot tornar a fer un curs realitzat sempre que hagin transcorregut dos anys acadèmics des de la finalització del curs. Cal tenir en compte els requisits següents:

  • Les places que s’ofereixen són les vacants
  • La sol·licitud només té validesa per a un curs acadèmic i, per tant, s’ha de fer cada any.
  • La matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es farà constar en l’expedient acadèmic de l’alumnat serà “No qualificat/da”.
  • No es pot sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment.
  • Cal pagar la taxa o preu públic corresponent, sense penalització de repetició.
  • Dins un mateix curs acadèmic, no es poden tenir una matrícula ordinària i una matrícula d’actualització per al mateix idioma.

Documentació requerida:

  • DNI, NIE o passaport (original i fotocòpia)
  • Fotocòpia del document acreditatiu del nivell (si s’escau)
  • En cas de tenir dret a matrícula bonificada, original i fotocòpia del document que acrediti el dret a la bonificació o exempció de la taxa