Matrícula d’actualització per tornar a cursar un nivell superat

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut com a mínim dos cursos des la darrera matrícula.

Cal tenir en compte els requisits següents:

  • Les places que s’ofereixen són les vacants.
  • La sol·licitud només té validesa per a un curs acadèmic i, per tant, s’ha de renovar cada any.
  • La matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es farà constar en l’expedient acadèmic de l’alumnat serà “No qualificat/da”.
  • No es pot sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment.
  • Cal pagar la taxa o preu públic corresponent.

Documentació requerida:

  • DNI, NIE o passaport (original i fotocòpia)
  • Fotocòpia del document acreditatiu del nivell (si s’escau)
  • En cas de tenir dret a matrícula bonificada, original i fotocòpia del document que acrediti el dret a la bonificació o exempció de la taxa