Presentació

L’Escola Oficial d’Idiomes de Mollet del Vallès es va inaugurar el setembre de 2006 per iniciativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Som un centre públic d’ensenyament d’idiomes on es poden estudiar els nivells A1, A2, B1, B2.1, B2 i C1 d’anglès i francès.

La nostra escola està situada a l’edifici de l’antiga Escola Universitària de Medi Ambient i des del setembre de 2011 compartim espais amb l’Institut d’ensenyament secundari Aiguaviva.

Les titulacions oficials que es poden obtenir a les escoles oficials d’idiomes de Catalunya són les següents:

  • Certificat de Nivell Bàsic (A1 i A2)
  • Certificat de Nivell Intermedi (B1 i B2)
  • Certificat de Nivell Avançat (C1 i C2)

Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són oficials, estan validades pel Consell d’Europa per mitjà del Marc Europeu de Referència i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure (excepte A1 i A2).

Trobareu més informació sobre els estudis a les escoles oficials d’idiomes a la pàgina del Departament d’Educació.

Marc legal
Els ensenyaments de les EOI a Catalunya s’inscriuen en el marc legal administratiu establert en els següents documents:

  • Reial Decret 1/2019, de 11 de gener, pel qual s’estableixen els principis bàsics comuns d’avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial (BOE núm. 11, de 12.1.2019).
  • Resolució ENS/1132/2015, de 22 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny, per la qual s’organitzen els cursos d’actualització i especialització equivalents al nivell C1 en els estudis d’alemany, d’anglès i de francès i s’estableix el calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2015-2016. (DOGC núm. 6883, de 2.6.2015)
  • Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny, per la qual s’organitzen els cursos d’actualització i especialització equivalents al nivell C-1 per al perfeccionament de competències en els estudis d’alemany, d’anglès i de francès, i s’estableixen les escoles oficials d’idiomes que els imparteixen. (DOGC núm. 6168, d’11.7.2012)
  • Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial. (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009)