Expedició de títols

Nivells bàsic i intermedi B1

L’alumnat que hagi superat el 2n curs obté el Certificat de nivell bàsic.
L’alumnat oficial de intermedi B1 o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi B1.
Procediment:

  • L’escola expedeix els certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.
  • Es pot recollir personalment a la secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada.

Nivells intermedi B2 i  avançat C1

  • L’alumnat oficial d’intermedi B2 o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi B2.
  • L’alumnat que superi la prova d’avançat C1 obté el certificat corresponent.

Procediment:
Els Certificats dels nivells intermedi B2 i avançat i C1 els expedeix el Departament d’Ensenyament prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents.

Omplir la sol·licitud del títol corresponent i lliurar-la presencialment al centre o per correu electrònic a l’adreça: eoimollet@xtec.cat
> Els aprovats al mes de juny a partir del mes d’octubre.
> Els aprovats al mes de febrer a partir del mes d’abril.
Abonament de les taxes d’expedició amb el document de pagament emès per l’escola. En el cas que la sol·licitud s’hagi fet per correu electrònic, l’escola retornarà el document de pagament per correu electrònic a la mateixa adreça de correu.
> Amb el codi de barres a través dels caixers del Servicaixa de “La Caixa”
> O al portal de pagament de “La Caixa”
Retornar a la secretaria del centre el comprovant de pagament juntament amb el document de pagament.
En el moment que l’escola rebi el títol, s’avisa per correu ordinari als interessats. (En aquests moments, triga aproximadament dos anys, però el resguard té la mateixa validesa.)
Per recollir el títol caldrà presentar el DNI, NIE o passaport i el resguard de pagament de les taxes.

TIPUS DE TAXES

Podeu consultar els imports de l’expedició de títols aquí.