Nota informativa sobre la matrícula pel curs 2020-2021

L’EOI de Mollet del Vallès ha dissenyat un Pla d’Obertura que contempla diversos escenaris en relació a la pandèmia de Covid-19 i explica com s’actuarà en cada cas: situació normalitzada, situació de risc o situació de confinament. 

Donada la situació actual i d’acord amb el Pla d’Obertura aprovat pel Consell Escolar del centre amb data 10 de setembre 2020, tots els grups amb més de 20 alumnes matriculats es desdoblaran (per ordre alfabètic) en dos subgrups i seguiran un model pedagògic híbrid. Així doncs, aquests subgrups faran el 50% del contingut lectiu en format presencial i l’altre 50% online a través de les plataformes Gloogle Classroom o Moodle. 

Sigui quina sigui la situació sanitària, el centre seguirà sempre les directrius del Departament d’Educació i del Departament de Salut vigents en cada moment.

És important tenir en compte aquests aspectes abans de formalitzar la matrícula.