Accés al nivell C2

Accés al nivell C2.1 d’anglès –  Curs 2022-2023

 •  REQUISITS:

Podran accedir-hi els alumnes que estiguin en possessió del certificat de nivell C1 d’angles de les escoles oficials d’idiomes o un títol de certificació equivalent reconegut en l’àmbit del Departament d’Educació.

 •  INFORMACIÓ GENERAL:

Full informatiu per a l’alumnat sobre el nivell avançat C2 d’anglès.

 •  CALENDARI:
  • Preinscripció telemàtica de sol·licituds i tria d’horaris: del 31 d’agost al 5 de setembre de 2022 (fins a les 14h).
  •  Preinscripció telemàtica amb suport presencial al centre: 5 de setembre de 2022 de 10 a 13 h.
  • Lliurament en línia o presencial de certificats que permeten accedir als estudis: del 31 d’agost al 5 de setembre de 2022 (fins a les 14h)
  • Consulta d’assignació de places: a partir de les 20 h del 15 de setembre de 2022.
  • Matrícula en línia d’alumnes admesos: des de les 20 h del 15 de setembre fins a les 23.59h del 19 de setembre de 2022.
  • Matrícula en línia d’alumnes en llista d’espera: 20 de setembre de 2022 des de les 12h.
 •  CRITERIS D’ORDENACIÓ DE SOL·LICITUDS I ASSIGNACIÓ DE PLACES:

Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció sigui superior a l’oferta, per ordenar les sol·licituds i assignar places s’aplicaran els criteris de prioritat següents:

  • En primer lloc, l’alumnat que estigui en possessió del certificat de nivell C1 d’EOI. L’assignació es farà per sorteig.
  • En segon lloc, l’alumnat que estigui en possessió d’un títol o certificació equivalent al certificat de nivell C1 de les escoles oficials d’idiomes reconegut en l’àmbit del departament d’Educació. En aquest cas, l’assignació també es farà per sorteig.
 • ACCÉS A L’APLICATIU DE PREINSCRIPCIÓ AQUÍ
 • CONSULTA ELS HORARIS DELS GRUPS DE C2.1 AQUÍ