Normativa alumnat

CURS 2022-2023

IMPORTANT: Aquesta normativa, i especialment l’acceptació de canvis de grup i trasllats, estarà supeditada a les mesures que calgui prendre en el marc de la pandèmia per la Covid-19

1. INCOMPATIBILITATS:

 • Durant un mateix curs acadèmic l’alumnat només es pot matricular dels ensenyaments reglats d’un idioma en una sola modalitat (lliure, oficial presencial, oficial semipresencial, a distància-IOC) i en un sol centre.
 • L’alumnat oficial que es matriculi en les proves lliures causarà automàticament baixa d’ofici a la modalitat oficial.
 • L’alumnat que estigui cursant l’ensenyament obligatori no podrà matricular-se en un horari que coincideixi, encara que sigui parcialment, amb l’horari dels seus estudis obligatoris.

2. RENÚNCIES:

2.1. Renúncia a la matrícula (sense devolució de taxes o preus públics):

 • L’alumnat oficial podrà presentar a la direcció de l’escola la renúncia a la matriculació en un idioma.
 • Aquesta sol·licitud es podrà fer entre les 10 h del 4 d’octubre de 2022 i les 20 h del 30 de novembre de 2022 mitjançant el formulari disponible al web del centre.
 • Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de cap taxa, però l’alumne/a manté el dret a matricular-se com antic alumnat el curs següent.
 • Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un/a alumne/a oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l’alumne/a tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat/da” en la qualificació final.
 • Les places de l’alumnat que ha renunciat quedaran a disposició del centre per ser permutades amb les de l’alumnat que sol·liciti un canvi de grup, a tots els efectes administratius.
 • No es podrà renunciar més d’una vegada al mateix curs.

2.2. Renúncia a la matrícula amb sol·licitud de devolució de taxes o preus públics (anul·lació de la matrícula):

 • Es poden retornar les taxes o preus públics de la matrícula si la renúncia a la matrícula i l’imprès de sol·licitud de retorn de taxes/preus públics es presenten a la secretaria del centre fins a les 20 h del 3 d’octubre de 2022 (alumnes oficials) o abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos (alumnes lliures).
 • La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes o preus públics suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne/a i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne/a.

3. FLEXIBILITZACIÓ DE L’ITINERARI EDUCATIU: MATRÍCULA D’ACTUALITZACIÓ EN CURSOS INFERIORS

 • Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de la darrera matrícula.
 • La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre una vegada finalitzat el període d’admissió, i només s’admet si hi ha vacants en el curs i l’idioma sol·licitat.
 • La sol·licitud és vàlida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne o alumna vol.
 • Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es fa constar a l’expedient acadèmic de l’alumne o alumna és de “no qualificat/ada”.
 • En el cas dels cursos que condueixen a l’obtenció d’un certificat, els alumnes en aquesta situació acadèmica no tenen dret a sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però poden sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estiguin matriculats.
 • Pel que fa al preu del servei, aquests alumnes han de pagar la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.
 • Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als   ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.

4. CANVIS DE GRUP / HORARI:

 • Els/les alumnes que per motius justificats no puguin assistir a l’horari en el qual es troben matriculats/des  podran sol·licitar un canvi de grup.
 • Només es podrà sol·licitar el canvi de grup entre les modalitats oficial presencial i semi-presencial (B1, B2.1, B2.2 i C1 d’anglès) fins al 15 d’octubre de 2022.
 • Un cop sol·licitat el canvi d’horari, l’alumnat l’haurà d’acceptar si li és concedit.
 • L’alumnat no podrà assistir als grups que hagi sol·licitat abans de la formalització del canvi d’horari. No seran vàlids els canvis de grup no efectuats per la secretaria.
 • Només es concediran un màxim de dos canvis d’horari per curs escolar.
 • La data límit per sol·licitar un canvi d’horari serà el 30 d’abril de 2023.
 • Un cop matriculats en un determinat nivell, els/les alumnes no podran canviar la seva matrícula per la d’un nivell superior o inferior. Això només s’autoritzarà en casos realment excepcionals d’acord amb el protocol establert a les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre).
 • La data límit per sol·licitar un canvi de nivell serà el 14 d’octubre de 2022 a les14 h. (per als antics alumnes) o el 28 d’octubre de 2022 a les 14 h.(per als nous alumnes).

Sol·licitud de canvi d’horari o grup: Període previ a l’inici del curs per a l’alumnat que ha fet la matriculació durant el mes de juliol de 2022.

 • Es podrà sol·licitar canvi d’horari o grup entre les 10 h del 13 de juliol i les 14 h del 14 de juliol de 2022 i entre les 10 h del dia 5 de setembre i les 14 h del dia 6 de setembre de 2022. Aquesta sol·licitud es podrà tramitar per via telemàtica a través del formulari disponible al web del centre. Aquestes sol·licituds s’atendran per ordre d’arribada.
 • En el cas de les sol·licituds presentades al mes de juliol, si és possible realitzar el canvi sol·licitat, la secretaria del centre ho comunicarà a l’alumnat abans del 22 de juliol de 2022. Els/Les alumnes als/a les quals no se’ls hagi pogut concedir el canvi hauran de renovar la seva petició el 5-6 de setembre presentant de nou la seva sol·licitud telemàticament.
 • Les sol·licituds de setembre de 2022 quedaran en llista d’espera i tindran prioritat sobre les peticions del període ordinari de canvis de grup/horari. La primera llista de canvis concedits es publicarà el dia 14 d’octubre al web del centre i a partir d’aquesta data es publicaran noves llistes cada divendres. A partir d’aquesta data totes les sol·licituds hauran de renovar-se per correu electrònic cada mes.
 • Un cop presentada la sol·licitud, i abans de la resolució de la mateixa, aquells/es alumnes que deixin d’estar interessats/des en obtenir el canvi de grup/horari sol·licitat, hauran de comunicar-ho per correu electrònic a la secretaria del centre al més aviat possible. De no fer-ho així, i en cas que se’ls concedeixi el canvi demanat, l’alumne/a  haurà d’assistir a classe en l’horari concedit i només podrà obtenir un nou canvi a través del procediment ordinari de canvi de grup/horari.

Sol·licitud de canvi d’horari o grup: Procediment ordinari

 • La sol·licitud es podrà fer per mitjà de la pàgina web del centre a partir del dia 26 de setembre de 2022.
 • Les sol·licituds enviades els dies 26 de setembre de 2022 i 27 de setembre de 2022 (fins les 23.59 h.) entraran en un sorteig que determinarà en quin ordre seran ateses. El sorteig serà públic i tindrà lloc al vestíbul del centre a les 15 h del 28 de setembre. Les sol·licituds de canvi d’horari enviades a secretaria a partir del dia 28 de setembre seran afegides al llistat per ordre d’arribada.
 • Les peticions de canvi presentades entre  les 10 h del 13 de juliol de 2022 i les 14 h del 14 de juliol de 2022 (i degudament renovades els dies 5 i 6 de setembre) i les presentades entre les 10 h del 5 de setembre de 2022 i les 14 h del 6 de setembre de 2022 seran prioritàries tret que aquests/es alumnes hagin expressat per escrit que deixen d’estar interessats/des en el canvi.
 • Cada divendres, a partir del dia 14 d’octubre de 2022, es penjarà al web del centre una llista amb els canvis d’horari concedits.
 • Les sol·licituds de canvi d’horari del període ordinari  tindran una validesa d’un mes. Un cop passat un mes, seran anul·lades tret que l’alumne/a comuniqui per correu electrònic a la secretaria del centre la seva voluntat de continuar en la llista d’espera.
 • Un cop presentada la sol·licitud, i abans de la resolució de la mateixa, aquells/es alumnes que deixin d’estar interessats en obtenir el canvi de grup/horari sol·licitat, hauran de comunicar-ho per correu electrònic a la secretaria del centre al més aviat possible. De no fer-ho així, i en cas que se’ls concedeixi el canvi demanat, l’alumne/a  haurà d’assistir a classe en l’horari concedit i només podrà obtenir un nou canvi a través del procediment ordinari de canvi de grup/horari.

5. ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT A LES CLASSES I A LES PROVES D’AVALUACIÓ:

 • L’assistència a classe és obligatòria i serà controlada pel professorat. En cas d’absències de llarga durada (sis o més faltes consecutives d’assistència), caldrà justificar-les per escrit a la secretaria del centre mitjançant l’imprès corresponent o a través del formulari del web del centre.
 • L’alumnat ha d’assistir com a mínim al 65% de les classes si vol acollir-se a l’avaluació continuada. Si sobrepassa el 35% d’absències, justificades o no, la seva nota dependrà exclusivament de l’examen final.
 • L’alumnat que cometi sis faltes consecutives d’assistència no justificades podrà ser canviat de grup sense comunicació prèvia.
 • L’alumnat  té el deure d’assistir puntualment a les classes. En cas que per motius justificats els/les alumnes hagin d’arribar tard sistemàticament, li ho comunicaran al seu professor o professora a l’inici de curs, o tan bon punt es produeixi la circumstància que els impedeixi arribar puntuals, tot aportant, si escau, la documentació justificativa que correspongui.
 • MENORS D’EDAT: Els/les representants legals dels/de les alumnes menors de 18 anys hauran de justificar al seu professor o professora, per escrit i amb anterioritat, les faltes d’assistència que no responguin a causes imprevistes. Si l’absència no es pot preveure, els seus representants legals hauran de comunicar telefònicament al centre aquesta absència i posteriorment aportar un justificant. Si l’absència dels o de les menors es produeix sense notificació prèvia, el centre la comunicarà als seus representants legals.
 • ALUMNES DE L’ESO: Els/les alumnes que estiguin cursant l’ensenyament obligatori no podran estar matriculats/des en un horari que coincideixi, encara que sigui parcialment, amb l’horari del centre on estan cursant l’ESO.
 • La no assistència a qualsevol de les parts de les proves d’avaluació final comportarà la qualificació de “no presentat/da” en aquella part i, automàticament, la qualificació global del curs serà “no apte/a”.
 • Les causes de força major que impedeixin la presentació a les proves finals s’hauran de justificar documentalment amb data límit 15 de maig de 2023.
 • Les incidències imprevistes que per motius justificats es produeixin després d’aquesta data s’hauran de notificar i documentar abans de la realització de la prova, a no ser que les característiques de la incidència justifiquin la impossibilitat de notificació prèvia.
 • L’alumnat dels nivells A1, A2 , B2.1 i C2.1 no realitzarà la prova d’expressió oral si no ha confirmat data i hora de convocatòria amb el/la seu/seva professor/professora amb data límit 15 de maig de 2023. L’alumnat dels nivells B1, B2.2, C1 i C2.2 que no hagi confirmat data i hora de convocatòria de la prova d’expressió i interacció oral amb el/la seu/seva professor/a amb data límit 15 de maig de 2023 podrà ser convocat a fer aquesta prova fora del seu horari i dies de classe i sense garantia que la prova els sigui administrada pel/per la seu/seva professor/professora.
 • L’alumnat que tingui una discapacitat degudament documentada que pugui requerir una adaptació de les proves finals d’avaluació podrà sol·licitar aquesta adaptació amb data límit 28 de febrer de 2023.

6. TRASLLATS:

6.1. Trasllat de la matrícula durant el curs acadèmic.

 • Si després de formalitzar la matrícula en un centre un/a alumne/a demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva.
 • El termini per efectuar trasllats de matrícula viva a l’EOI de L’Hospitalet començarà a les 10 h del 23 de setembre de 2022 i finalitzarà a les 14 h del 28 d’abril de 2023.
 • La sol·licitud de matrícula es farà al centre de destinació mitjançant el model d’imprès “Sol·licitud de trasllat d’expedient” i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre. La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho comunicarà al/a la sol·licitant. L’EOI de destinació tramitarà d’ofici el trasllat d’expedient.
 • En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera on els/les sol·licitants podran indicar els grups i horaris desitjats.

 6.2. Trasllat de la matrícula en període no lectiu.

 • L’alumnat que es matriculi el mes de juliol no podrà preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta.
 • L’alumnat oficial que hagi formalitzat la matrícula al seu centre d’origen durant el mes de juliol de 2022 podrà sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra EOI els dies 11 i 12 de juliol de 2022. La sol·licitud de trasllat de matrícula es fa presencialment a l’escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els/les alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 19 de juliol. La documentació que l’alumnat ha d’aportar en el moment de sol·licitar el trasllat és el full de pagament de la matrícula. En cas que hi hagi places vacants, l’escola de destinació sol·licitarà el trasllat de l’expedient acadèmic de l’alumne/a a l’escola d’origen.

7. CONVOCATÒRIES I RÈGIM DE REPETICIÓ:

 • Dins de cada nivell l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.
 • En casos excepcionals a valorar per la direcció del centre, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la direcció podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial a l’alumnat que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent.
 • Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell. Aquesta convocatòria s’haurà de sol·licitar amb data límit 7 de juliol de 2023.

8. ÚS DE TELÈFONS MÒBILS I ALTRES DISPOSITIUS SIMILARS:

 • Els telèfons mòbils i altres dispositius electrònics hauran d’estar silenciats durant les hores de classe.
 • Queda prohibida la utilització de telèfons mòbils i altres dispositius electrònics per usos que no estiguin directament relacionats amb el funcionament de la classe.
 • La utilització dels dispositius electrònics seguirà en tot moment les directrius que el professorat estableixi per a cada grup.
 • Aquelles persones que per motius professionals o personals, permanents o puntuals, necessitin rebre trucades o missatges urgents han d’informar el seu professorat, seure prop de la porta de l’aula i intentar distorsionar el funcionament de la classe al mínim possible .
 • Durant les proves d’avaluació els telèfons mòbils i altres dispositius electrònics hauran d’estar apagats i desats amb les pertinences personals fora de la vista i no es podran manipular o comprovar en cap moment. L’incompliment d’aquesta norma pot comportar l’anul·lació de la prova de la persona infractora.

9. APARCAMENT:

 • L’accés a l’aparcament està restringit als vehicles del personal del centre i a tots aquells vehicles autoritzats per la direcció. L’alumnat podrà sol·licitar autorització per aparcar el seu vehicle dins el recinte del centre si pot acreditar algun tipus de discapacitat física que així ho requereixi.