Matrícula d’actualització de coneixements

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de la darrera matrícula.

  • La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre un cop acabat el procés d’admissió de nous alumnes i només s’admet si existeixen vacants en el curs i l’idioma sol·licitat. La sol·licitud és vàlida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne o alumna ho vol.
  • Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. L’alumne/a no realitzarà les proves d’avaluació final i la qualificació que es fa constar a l’expedient acadèmic de l’alumne o alumna és de “no qualificat/ada”.
  • En el cas dels cursos que condueixen a l’obtenció d’un certificat, els alumnes en aquesta situació acadèmica no tenen dret a sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però poden sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estiguin matriculats.
  • Pel que fa al preu del servei, aquests alumnes han de pagar la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició. Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.