Taxes del curs 2020-2021

Aquesta informació contempla les mesures excepcionals derivades de la CoVID-19 pel que fa a les taxes i preus públics d’EOI pel curs 2020-2021
Nivells A1, A2 i C1
1a Matrícula 2a Matrícula 3a Matrícula
(repetició de curs) (fer el mateix curs per tercera vegada)
Matrícula i serveis per a alumnes oficials. 275€ + aportació complementària 30€= 305€ 275€ + aportació complementària 30€= 305€ 357,50€ +aportació complementària 30€= 387,50€
Matrícula i serveis per a alumnes oficials amb reconeixement de família nombrosa de categoria general o família monoparental. 137,50€ + aportació complementària 30€ = 167,50€ 137,50€ + aportació complementària 30€ = 167,50€ 178,75€ + aportació complementària 30€ = 208,75€
Exempcions del pagament de matrícula en els casos que es detallen en la web del departament d’educació 0€+aportació complementària 30€= 30€ 0€+aportació complementària 30€= 30€ 0€+aportació complementària 30€= 30€
Nivells B1, B2,1 i B2
1a Matrícula 2a Matrícula 3a Matrícula
(repetició de curs) (fer el mateix curs per tercera vegada)
Matrícula i serveis per a alumnes oficials. 286€ + aportació complementària 30€= 316€ 286€ + aportació complementària 30€= 316€ 371,80€ +aportació complementària 30€= 401,80€
Matrícula i serveis per a alumnes oficials amb reconeixement de família nombrosa de categoria general o família monoparental. 143€ + aportació complementària 30€ = 173€ 143€ + aportació complementària 30€ = 173€ 185,90€ + aportació complementària 30€ = 215,90€
Exempcions del pagament de matrícula en els casos que es detallen en la web del departament d’educació 0€+aportació complementària 30€= 30€ 0€+aportació complementària 30€= 30€ 0€+aportació complementària 30€= 30€

Excepcionalment l’alumnat que ha de fer quarta matrícula, és a dir, els que excepcionalment per al curs 2020-2021 poden repetir per tercer cop, hauran de demanar autorització a la direcció del centre i pagaran l’import de la taxa o preu públic corresponent a la segona repetició, aplicant un factor 1.8 a la quota de la matrícula. La matrícula d’aquests alumnes es farà un cop la direcció del centre l’hagi autoritzada. 

El termini per sol·licitar una devolució de taxa per la prestació dels serveis docents a les Escoles Oficials d’Idiomes finalitza el 5 d’octubre de 2020.

Alumnat lliure

Trobareu aquí la informació relativa a la convocatòria extraordinària d’anglès i aquí la informació relativa a la convocatòria ordinària per l’obtenció de certificats d’idiomes dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de les EOI.

 

(*) La taxa complementària per serveis d’escola de 30 euros és comuna a totes les escoles oficials d’idiomes i sense ella seria impossible mantenir el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre. Els alumnes que es matriculen a més d’un idioma, fan una sola aportació complementària.