Cursos intensius d’estiu

Les escoles oficials d’idiomes de Catalunya organitzen cursos intensius de llengua instrumental el mes de juliol.

L’enfocament d’aquests cursos és comunicatiu. S’hi activen els recursos lingüístics necessaris perquè l’alumnat utilitzi la llengua en situacions de la vida real. La docència a l’aula es combina amb activitats que fomenten l’adquisició i pràctica de la llengua objecte d’estudi (xerrades i altres activitats culturals).

Els continguts dels programes de cada idioma s’adeqüen al currículum de les Escoles Oficials d’Idiomes, però no són equivalents als cursos ordinaris (ja que el nombre d’hores lectives és inferior a les 130 hores d’aquests), ni donen cap tipus de prioritat per accedir a una plaça com a alumne/a presencial.

Informació dels cursos

  • Torn de matí.
  • Màxim de 20 alumnes per grup i mínim de 12.

• Cursos d’anglès de 60 hores (qualsevol edat a partir de 14 anys, tots els nivells, cinc dies per setmana durant tres setmanes)

• Cursos d’anglès de 40 hores (14-18 anys, nivells A2/B1, quatre dies per setmana durant tres setmanes)

• Cursos d’alemany, francès i italià de 40 hores (a partir de 14 anys, nivell inicial, cinc dies per setmana durant dues setmanes)

Preinscripció i matrícula

  • La informació es publica a començament de maig.
  • El període de matrícula és, habitualment, al mes de juny.
  • Els alumnes que no puguin acreditar el seu nivell han de realitzar una prova de nivell.
  • En cas de no haver-hi prou places disponibles, es té en compte l’ordre de matrícula.
  • El preu de la matrícula es publica anualment al DOGC.

Certificats i crèdits

  • Els alumnes que superin el curs obtindran un certificat acreditatiu del nivell corresponent. Es requereix una assistència mínima del 80% de les hores lectives per obtenir-lo.
  •  Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdits de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.