Expedició de títols

Nivells bàsic i intermedi B1

L’alumnat que hagi superat el 2n curs obté el Certificat de nivell bàsic.
L’alumnat oficial de 3r o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi B1
Procediment:

  • L’escola expedeix els certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.
  • Es pot recollir personalment a partir de mitjan octubre a la secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada.

Nivells intermedi B2 i C1

  • L’alumnat oficial de 5è o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi B2.
  • L’alumnat que superi la prova de C1 obté el certificat corresponent.

Procediment:
Els Certificats dels nivells intermedi B2 i C1 els expedeix el Departament d’Educació prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents.

Omplir la sol·licitud del títol corresponent i lliurar-la presencialment al centre o per correu electrònic a l’adreça: secretaria@eoialtpenedes.cat  adjuntant DNI i si hi s’al·lega reducció  de taxes la documentació corresponent sol.licitud títol acadèmic
> Els aprovats al mes de juny a partir del mes d’octubre.
> Els aprovats al mes de febrer a partir del mes d’abril.

Abonament de les taxes d’expedició amb el document de pagament emès per l’escola. En el cas que la sol·licitud  s’hagi  fet per  correu  electrònic, l’escola  retornarà  el document  de  pagament  per  correu electrònic a la mateixa adreça de correu.
> Amb el codi de barres a través dels caixers del Servicaixa de “La Caixa”
> O al portal de pagament de “La Caixa”
Retornar a la secretaria del centre el comprovant de pagament juntament amb el document de pagament.

En el moment que l’escola rebi el títol, s’avisa per correu electrònic als interessats. (En aquests moments, triga aproximadament dos anys, però el resguard té la mateixa validesa.)
Els títols s’han de recollir personalment a la secretaria del centre presentant el DNI, NIE o passaport i el resguard de pagament de les taxes. En el cas de no tenir el resguard del pagament Sol.licitud lliurament de títol.
En el cas de no poder-lo recollir personalment cal autorització recollida certificat

 

 

TAXES PER A L’EXPEDICIÓ DE TÍTOLS

 

 

 

TÍTOL

 

TAXA ORDINÀRIA

Família nombrosa categoria

general i família monoparental categoria general

i especial

Família nombrosa categoria especial i acreditació discapacitat igual o superior al 33%
CERTIFICAT DE NIVELL AVANÇAT 74,95 € 37,48 € gratuït
CERTIFICAT DE C1 o C2 74,95 € 37,48 € gratuït
EXPEDICIÓ DE DUPLICATS 16,55 € 16,55 € 16,55 €

 

Els alumnes que demanin trasllat d’una EOI de l’Estat espanyol hauran de pagar la totalitat de la taxa per serveis acadèmics. Els que procedeixin d’una altra EOI de Catalunya no pagaran cap taxa. Més informació al web del Departament d’Ensenyament:

 

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/