Presentació

L’Escola Oficial d’Idiomes de l’Alt Penedès fou creada el 2005.

Les Escoles Oficials d’Idiomes són centres públics d’ensenyament d’idiomes moderns per a adults, a nivell no universitari, que depenen del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Aquestes escoles tenen com a objectiu aconseguir que l’alumnat assoleixi el domini de les quatre destreses bàsiques en una llengua: escoltar, parlar, llegir i escriure.

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques oficials, estan validades pel Consell d’Europa per mitjà del Marc Europeu de Referència i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

Els estudis d’anglès i  francès s’articulen en CINC NIVELLS:

NIVELL BÀSIC: Primer i segon curs
NIVELL INTERMEDI B1: Tercer curs
NIVELL INTERMEDI B2 : Quart i cinquè curs
NIVELL AVANÇAT C1: Sisè curs
NIVELL AVANÇAT C2 : Setè curs i vuitè curs

Quan s’assoleixen els objectius finals del segon curs s’obté el certificat del nivell bàsic A2. Els certificats de nivell intermedi B1, intermedi B2 ,  C1 i C2  de les EOI només es poden obtenir si se superen les proves corresponents.

Cliqueu aquí per  més informació general de les EOIs  http://dades-eoicat.cat/