Matrícula antics alumnes

Calendari de matricula d’antics alumnes 2020-2021

Selecció_999(315)

Alumnes oficials del curs 2020-21

Aquells alumnes oficials del curs 2019-2020 que no es matriculin dintre dels terminis previstos, perdran l’oficialitat i hauran de tornar a fer una preinscripció al setembre per tornar a ser alumnes oficials. Desapareixen dies d’incidències al mes de setembre.

 

JULIOL                                                                             ALUMNES
Dies

2 i 3

Alumnes de 1r a 5è del curs 2019-20  que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup de la mateixa franja horària *
Dies

4 i 5

Alumnes de 1r a 5è del curs 2019-20  que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup d’una franja horària diferent*
Dies

6 i 7

Alumnes de 1r a C1 del curs 2019-20 que han obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO QUALIFICAT/DA NO o PRESENTAT/DA o que van fer la RENÚNCIA  de matricula.

Per fer aquesta matrícula,

 MATRICULA EN LÍNIA       Aplicatiu Centrosnet

  • ususari:                 data naixement dd/mm/aaaa
  • contrasenya:         DNI , NIE , PASSAPORT sense lletra
  • Contrasenya alumne/a: contrasenya d’altres matrícules. Si no  recordar contrasenya i s’enviarà una al vostre mail.

Taxes i preus públics curs 2020-2021 (pendent)

****Un cop fet el pagament, només caldrà enviar per mail  a l’EOI si s’ha de justificar  una  bonificació de taxa. Si es paga el 100% de la taxa no caldrà presentar res.

Aquest aplicatiu s’obrirà cada nou termini a les 9.00h sense tancar l’anterior franja.

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola  on trobarà l’enllaç a l’aplicatiu des del qual farà la matrícula.

Els alumnes hauran de pagar l’import de la taxa o preu públic. En el moment de formalitzar-la, l’aplicatiu generarà el “Resguard de matrícula oficial – Curs 2020-2021”, que hauran de guardar per fer efectiu l’import a l’entitat bancària. També es pot fer el pagament en línia a través de l’enllaç a l’entitat bancària. Tant si es fa el pagament presencial a l’entitat o el pagament telemàtic, cal tenir en compte que el termini és de 24.00 h a partir de la formalització de la matrícula.

L’alumne que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre els dies 9  i 10 de juliol presencialment a l’escola amb cita prèvia

Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 13 i 14 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar  l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 20 de juliol.  La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.