Cursos Oficials

DURADA DEL CURS

A l’ EOI de l’Alt Penedès s’imparteixen els idiomes d’anglès i francès.

Modalitat d’horari: curs extensiu a les tardes.

La matrícula oficial dóna dret a assistir com a mínim a 130 hores de classe per curs i als exàmens corresponents.

L’EOI de l’Alt Penedès imparteix el curs oficial extensiu en horari altern, classes de dues hores i mitja en dies alterns (dilluns i dimecres o dimarts i dijous).

HORARI DE CLASSE

Totes les classes es fan en horari de tarda-vespre.
Les franges horàries de classe són de 16.00 a 18.30 i de 18.30 a 21.00 hores.
La tria de l’horari de classe es fa en el moment de formalitzar la matrícula.

PROGRAMA D’ESTUDIS

La LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig) estableix una nova ordenació del programa d’estudis de les escoles oficials d’idiomes, que queda dividit en tres nivells, que corresponen als nivells definits en el MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Els ensenyaments especialitzats d’idiomes s’imparteixen en 7 cursos:

  • Nivell Bàsic: de 2 cursos (1r i 2n nivell)
  • Nivell Intermedi B1 : d’1 curs (3r nivell)
  • Nivell Intermedi B2 : de 2 cursos (4t i 5è nivell)
  • Nivell Avançat C1: d’1 curs
  • Nivell Avançat C2 : 2 cursos
CURSOS NIVELL EQUIVALÈNCIA MECR
1r NIVELL BÀSIC A1
2n A2
3r NIVELL INTERMEDI B1
4t NIVELL INTERMEDI B2
C1 C1 C1
C2 C2

Els nivells dels dos certificats d’escola oficial d’idiomes poden comparar-se als nivells descrits en els documents publicats pel Consell d’Europa, en especial el Marc europeu de referència. Al final del nivell intermedi i del nivell avançat els alumnes han de superar una prova de certificat, dissenyada des del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament de la Generalitat (Àrea de Certificacions), amb uns criteris unificats per a tota Catalunya.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell intermedi B1 es poden considerar dins la franja B1 del Consell d’Europa – usuari independent.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell intermedi B2  es poden situar dins la part alta de la franja B2 del Consell d’Europa, el nivell considerat avançat dins de la definició d’usuari independent.

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

  • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit;
  • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
  • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal;
  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

CURSOS I GRUPS PER IDIOMA I NIVELL

Cursos i grups per idioma i nivell – Curs 2020-2021

NIVELL BÀSIC NIVELL INTERMEDI NIVELL INTERMEDI
C1
CURSOS 1r 2n 3r 4t C1
Idioma Grups per nivells
Anglès 2 3 3 3 2 1
Francès 2 1 1 1 1