PLA D’ORGANITZACIÓ DE L’EOI BARCELONA-SANT GERVASI CURS 2021-2022

Les recomanacions incloses en aquest document estan en contínua revisió i seran modificades si la situació epidemiològica així ho requerís.

PLA D’ORGANITZACIÓ PER AL CURS ESCOLAR 2021-2022

Tot i que l’evolució de les dades epidemiològiques i la campanya de vacunació obren un escenari de millora per al curs 2021-2022, la continuïtat de la situació de crisi sanitària demana continuar aplicant algunes de les mesures que es van establir per a l’organització del curs 2020-2021. El balanç de l’aplicació dels plans previs és del tot positiu, com es desprèn de l’avaluació de l’impacte que ha tingut la covid-19 als centres educatius.

Finalment, i com ja es va fer el curs passat, el Pla estableix que ​el nostre centre ha d’elaborar un pla d’organització bàsic i provisional que ha d’aprovar el Consell Escolar i que constituirà un element clau de la programació general anual del centre.

El Pla per al curs vinent té com a eixos els principis de seguretat, salut, equitat i vigència, i neix per assolir els objectius següents:

 1. Accés de tots l’alumnat a l’educació en condicions d’equitat malgrat la pandèmia.
 2. Continuïtat de l’aprenentatge al​s centres amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció social de l’educació.
 3. Manteniment de la nostra escola com a entorn segur, amb el risc mínim assumible.
 4. Contribució des del nostre centre, mitjançant les mesures proposades, a controlar l’epidèmia mitjançant una identificació ràpida de casos i de contactes. ​

El nostre Pla d’actuació detalla quines seran les mesures de prevenció personal, la ventilació, neteja i desinfecció, la promoció de la salut, i la gestió de casos. Aquestes mesures es mantenen invariables en alguns casos i en altres es flexibilitzen o s’eliminaran segons les instruccions que rebem de l’Administració de la qual depenem.

Pel que fa a l’organització dels centre, es preveu que el curs comenci de manera presencial:

Grups A (dilluns/dimecres) 27 Setembre
Grups B (dimarts/dijous) 28 Setembre

Considerem les mesures que cal tenir en compte a l’hora d’evitar contagis:

 1. Educació presencial a tots els nivells i a tots els idiomes.
 2. Ús de la mascareta, si bé es pot revisar si l’evolució de la pandèmia i el pla de vacunació
  ho permeten.
 3. Neteja i desinfecció d’espais un cop al dia, al final de la jornada escolar.
 4. És important mantenir el protocol de ventilació.
 5. Rentat de mans freqüent, amb sabó o gel hidroalcohòlic.
 6. Es pot intercanviar i compartir material.
 7. Al centre, fluxos de circulació de persones controlats.
 8. Entrada i sortida del centre esglaonades, si bé no hi ha cap interval de temps mínim entre grups.

A part les mesures d’higiene i de seguretat que hem fixat per a la nostra escola, hem dissenyat diferents escenaris pedagògics en funció de la nostra disponibilitat d’espais i la vulnerabilitat del professorat. Aquest pla pot canviar segons les instruccions sanitàries o del Departament d’Educació.

ESCENARI A.

Sempre tenint en compte que l’evolució de la pandèmia és favorable. Els nostres cursos regulars tindran la següent estructura:

El curs començarà amb normalitat i una presencialitat del 100%.

Per tal de minimitzar el risc de contagi i complir amb les mesures de seguretat i prevenció abans esmentades, es preveuran marges de temps per tal que es pugui airejar l’aula i desinfectar els estris utilitzats abans l’entrada del proper grup.
Es farà un esglaonament de les entrades i sortides de l’alumnat amb la intenció que no es produeixin aglomeracions als passadissos. Els esglaonaments seran de 15 minuts.

ESCENARI B

En cas d’empitjorament de la pandèmia passaríem a un escenari híbrid per tal de reduir la presencialitat al centre i,d’aquesta manera, evitar els contagis.

L’escenari B tindria aquestes característiques:

50% de sessions presencials i 50% de sessions virtuals asincròniques a la plataforma Moodle. El professor repeteix la sessió presencial dues vegades (una vegada per a cada meitat de grup) i la sessió en línia (asincrònica) és comuna.
D’aquesta manera, cada grup d’alumnes estarà dividit en dues parts. A i B. Cada part del grup A i B assistirà a classes presencials un dia a la setmana. Per tal d’evitar aglomeracions a les entrades i sortides es seguirà el protocol d’accés a les aules especificat anteriorment i s’esglaonaran els horaris.
Per exemple: els grups de dilluns i dimecres estan dividits en grup A (dilluns) i grup B (dimecres). El grup A té classe presencial el dilluns i el grup B té classe presencial el dimecres.
El dia de la setmana on l’alumnat no assisteix a classe, tindria uns exercicis o tasques a Moodle que consistirien, per exemple, en:
-videos explicatius de punts de gramàtica amb exercicis autocorrectius, etc
-Comprensions orals
-Comprensions escrites
-Participació en fòrums de veu o escrits sobre els temes treballats a classe.
-Una expressió escrita cada unitat/tema feta a Moodle (tasca en línia)
A la nostra escola, l’equip directiu i els departaments didàctics decidiran, en unes reunions específiques programades per al mes de setembre, quina part del contingut curricular de cada idioma, s’impartirà de forma presencial i quina de manera no presencial (telemàtica sincrònica o asincrònica). És a dir, hi
haurà flexibilitat curricular. Aquesta decisió es prendrà, en cada cas, d’acord amb les competències del perfil professional del professorat, les característiques dels continguts i els recursos disponibles.
En cas que després d’unes setmanes de curs en aquesta modalitat millori la pandèmia s’adoptarà o bé
l’escenari A, és a dir, una presencialitat del 100%.

Escenari C. Plantejament en cas de confinament.

Les classes continuarien de manera telemàtica. Un dia a la setmana, l’alumnat tindrà com a mínim una hora de videoconferència (ensenyament sincrònic) amb el seu professor/a.
La resta de l’ensenyament continuarà de la mateixa manera amb tasques telemàtiques a Moodle.
L’acció tutorial i el suport personalitzat a l’alumnat té una gran importància. En un model de formació híbrida, entenem que l’atenció personalitzada de l’alumnat és cabdal. Per tant, és necessari que hi hagi un acompanyament i un suport per a l’alumnat que detectem que no es connecta a Moodle o no segueix el curs escolar amb normalitat. El professorat de l’EOISG programarà i concertarà entrevistes periòdiques amb l’alumnat i, sobretot, amb aquells que mostren més dificultats, té rellevant importància en aquest context d’ensenyament.