Curs monogràfic de francès 2020-2021

Parcours à travers les francophonies

El curs està destinat a estudiants amb un nivell avançat de francès que vulguin descobrir la diversitat cultural, històrico-lingüística i política de les francofonies i alhora millorar la seva comprensió i expressió oral tot practicant el debat en grup. Tot això mitjançant pel•lícules, sèries, reportatges, cançons i molt més.

IMPORTANT. Del 7 al 30 de setembre de 2020 (ambdós inclosos), s’obrirà la matrícula telemàticament per aquest curs.

Objectius del curs

  • Conèixer la diversitat del món francòfon mitjançant l’aproximació a les seves realitats i així seguir-ne l’actualitat mitjançant documents autèntics.
  • Encoratjar als alumnes d’explorar aquestes noves realitats i millorar el seu francès a través les seves produccions artístiques, literàries i audiovisuals.
  • Treballar i reforçar les habilitats gramaticals/lèxiques.
  • Promoure el debat en francès sobre si existeix una jerarquia dins les francofonies, principalment la francofonia nord i la francofonia sud, i així entendre’n millor les diferents realitats culturals i lingüístiques.

Contingut del curs
El curs es divideix en diferents parts:

  • La primera part es parlarà d’una zona concreta de la francofonia. A partir de documents seleccionats es parlarà de les seves particularitats, lingüístiques (accents, lèxic, influències d’altres llengües) i es rebatran estereotips i experiències pròpies.
  • La segona part de les classes servirà per tractar temàtiques transversals a tota la francofonia, tradicions literàries, científiques, relacions històriques i polítiques.

Metodologia
La metodologia del curs serà comunicativa. La participació activa de l’alumne i el debat amb els altres participants tindrà un paper fonamental en el curs. Es miraran i comentaran diferents documents escrits i àudiovisuals i s’introduiran elements de debat sobre l’espai comunicatiu francòfon. La riquesa del francès en les seves diferents variants també serà explotada amb aquests documents i tasques.

Professor
Esteve Bestard

Professor llicenciat en ciències polítiques i Màster de formació del professorat (especialitat francès) per la UAB.

Avaluació
L’avaluació del procés d’aprenentatge serà contínua i personalitzada per tal de valorar el progrés dels alumnes.
Cap al final del curs tots els estudiants hauran de planificar una presentació sobre algun aspecte treballat a classe que servirà com a mètode d’avaluació així com d’enriquiment col•lectiu.

Durada
30 hores (15 sessions de 2 hores)

Dates
Del 5 d’octubre de 2020 al 8 de febrer de 2021

Classes
Dilluns de 19:00 a 21:00 hores

Nombre d’alumnes per grup
12 mínim i 15 màxim

Curs impartit en francès

Requisits
Estar en possessió del certificat de nivell B2 de l’Escola Oficial d’Idiomes o certificació equivalent, que caldrà acreditar al moment de la matrícula.

Preu
199,80€ més 10€ de material
Per decisió unànime del consell escolar de la nostra EOI, en data de 25 de juny del 2020, les persones que efectuïn una matrícula amb bonificació del 100% a algun dels nostres cursos especials (siguin de llengua instrumental o monogràfics) hauran de satisfer 50 euros en concepte de materials i ús de les instal•lacions. Aquesta nova regulació dels pagaments ha quedat recollida a les NOFC (Normes de Funcionament de Centre) de l’EOI Sant Gervasi.

Prova de nivell
Es farà prova de nivell a totes les persones que no puguin al•legar acreditació per fer el curs, el dia 17 de setembre de 2020 a les 18.00 hores.

Matrícula
La matrícula es realitzarà telemàticament des d’aquest lloc web del 3 al 30 de setembre de 2020 (ambdós inclosos).

Documentació que cal adjuntar el dia de la matrícula

  • Imatge escanejada o fotografia del DNI/Passaport (només nous alumnes).
  • 1 fotografia tipus DNI (només nous alumnes).
  • Escàner o fotografia del certificat acreditatiu del nivell (només nous alumnes).
  • Si escau, escàner o fotografia de la documentació que dóna dret a la reducció en l’import de la taxa. (carnet de família nombrosa o monoparental o certificat de discapacitat igual o superior a 33%)

NOTA: Els arxius escanejats o fotografiats no poden pesar més d’1Mb. Procureu que les imatges es vegin bé, sinó la matrícula podria quedar sense efecte.

Certificat
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Hem sol.licitat el reconeixement d’aquest curs com a activitat de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Assistència
Es requereix un 80% d’assistència per obtenir el certificat

Si el curs s’anul·la, perquè no s’arriba al mínim d’alumnes establert, es retornarà l’import de la matrícula. L’import de la matrícula no es retornarà un cop iniciat el curs