Preparació per al certificat B2

Preparació per al certificat B2

Aquest curs està reservat per als instituts de l’entorn amb els quals l’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona Sant Gervasi té un conveni de col·laboració.

IMPORTANT. A partir del 4 d’octubre i fins que s’exhaureixin les places, s’obrirà la matrícula telemàticament per aquest curs.

Objectius del curs
El curs proporcionarà als estudiants oportunitats de mantenir i millorar l’anglès parlat i escrit amb un fort enfocament en l’ensenyament d’estratègies per a la preparació del Certificat B2 de les Escoles Oficials d’Idiomes.

També s’hi inclouran habilitats de lectura, escriptura i mediació.

Entre els objectius explícits:

  • Ampliació i manteniment del vocabulari segons el currículum del nivell B2 de les EOI.
  • Ús correcte d’expressions idiomàtiques.
  • Entonació i pronunciació.
  • Treball amb documents autèntics actuals de la premsa britànica i americana.

El professor proporcionarà inspiració (en forma de materials enumerats anteriorment) i eines (en forma d’expressions rellevants, vocabulari i estructures gramaticals) perquè els estudiants es comuniquin entre ells mentre el professor fa correccions en el moment i / o pren notes. per ampliar amb més explicacions comuns a la pissarra, en benefici de tothom. Es tracta d’una metodologia centrada en l’alumnat, no basada en conferències. S’espera que els estudiants estiguin disposats i puguin interactuar durant la gran majoria del temps de classe i assimilar estratègies per tal de superar amb èxit la prova de certificat de B2.

Professor
Kyle Whitney

Avaluació
L’avaluació continuada formarà part integrant de la classe. Es animarà als estudiants a valorar-se a si mateixos i als altres de manera molt constructiva. El professor avaluarà el treball dels estudiants tant individualment com en grup.

Certificació
Els estudiants que assisteixin almenys al 80% del curs rebran un certificat.

Durada
44 hores (22 sessions de 2 hores)

Dates
Del 13 d’octubre de 2021 al 30 de març de 2022

Classes
Dimecres de 16:00 a 18:00 hores

Nombre d’alumnes per grup
12 mínim

Curs impartit en anglès

Requisits
Tenir un nivell de B2 o certificació equivalent, que caldrà acreditar al moment de la matrícula. Per poder presentar-se a les proves, cal acreditar la superació del segon curs de l’educació secundària obligatòria o nivell equivalent i tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l’any de la realització de la prova.

Preu
231€ més 10€ de material
Per decisió unànime del consell escolar de la nostra EOI, en data de 25 de juny del 2020, les persones que efectuïn una matrícula amb bonificació del 100% a algun dels nostres cursos especials (siguin de llengua instrumental o monogràfics) hauran de satisfer 50 euros en concepte de materials i ús de les instal•lacions. Aquesta nova regulació dels pagaments ha quedat recollida a les NOFC (Normes de Funcionament de Centre) de l’EOI Sant Gervasi.

Prova de nivell
Es farà prova de nivell telemàtica del 20 al 26 de setembre.

Matrícula
La matrícula es realitzarà telemàticament des d’aquest lloc web a partir de l’4 d’octubre fins a exhaurir places.

Documentació que cal adjuntar el dia de la matrícula

  • Imatge escanejada o fotografia del DNI/Passaport (només nous alumnes).
  • Escàner o fotografia del certificat acreditatiu del nivell (només nous alumnes).
  • Si escau, escàner o fotografia de la documentació que dóna dret a la reducció en l’import de la taxa. (carnet de família nombrosa o monoparental o certificat de discapacitat igual o superior a 33%)

NOTA: Els arxius escanejats o fotografiats no poden pesar més d’1Mb. Procureu que les imatges es vegin bé, sinó la matrícula podria quedar sense efecte.

Certificat
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu.

Assistència:
Es requereix un 80% d’assistència per obtenir el certificat

Si el curs s’anul·la, perquè no s’arriba al mínim d’alumnes establert, es retornarà l’import de la matrícula. L’import de la matrícula no es retornarà un cop iniciat el curs