Go forward with C2

L’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona III – Sant Gervasi presenta el següent Curs Monogràfic:

Go forward with C2

Curs reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

I N S C R I P C I Ó del 7 al 30 de setembre

IMPORTANT:Un cop hagueu efectuat el pagament de la matrícula, constareu com a inscrits en el curs. Només ens posaríem en contacte amb vosaltres en cas que el curs s’hagués d’anul·lar o si us faltés algun document.

Course Objectives

The course will provide students with opportunities to maintain and improve spoken English, with a strong focus on teaching tricks for native-style fluency. Reading, writing and presentation skills will also be included.

  • Expansion and maintenance of vocabulary.
  • Correct usage of idiomatic expressions.
  • Intonation and pronunciation.
  • Communication in professional and personal realms.
  • Listening activities taken from current media sources.

The teacher will provide inspiration (in the form of the materials listed above), and tools (in the form of relevant expressions, vocabulary and grammar structures) for students to communicate among themselves while the teacher makes corrections in the moment and/or takes notes for longer explanations on the board for everyone’s benefit. It is a student-centered methodology, not lecture-based. Students will be expected to be willing and able to interact for the vast majority of class time.

Teacher: Catrine Bergeron

Teacher and workshop leader of business and general English and public speaking skills in Barcelona since 1995, with a wide range of experience teaching both freelance and at well known institutions such as the IEN and EOI.

Evaluation:

Continuous evaluation will be an integral part of the class. Students will be encouraged to evaluate themselves and others in a highly constructive manner. The teacher will evaluate the students’ work both individually and as a group.

Certification:

Students who attend at least 80% of the course will receive a certificate.

Durada:

75 hores (30 sessions de 2,5 hores)

Dates:

del 30 de setembre a l’1 de juny

Classes:

dilluns de 18:30 a 21:00 hores

Nombre d’alumnes per grup:

12 minim i 20 màxim

Curs impartit en anglès
Requisits:

Estar en possessió del certificat de nivell C1 de l’Escola Oficial d’Idiomes o certificació equivalent, que caldrà acreditar al moment de la matrícula.

Preu:

320.80€ més 10€ de material

Per decisió unànime del consell escolar de la nostra EOI, en data de 25 d’octubre de 2017, les persones que efectuïn una matrícula amb bonificació del 100% a algun dels nostres cursos especials (siguin de llengua instrumental o monogràfics) hauran de satisfer 30 euros en concepte de materials i ús de les instal·lacions. Aquesta nova regulació dels pagaments ha quedat recollida a les NOFC (Normes de Funcionament de Centre) de l’EOI Sant Gervasi.

Prova de nivell:

No està previst fer prova de nivell

Matrícula:

La matrícula es realitzarà telemàticament des d’aquest lloc web del del 2019/09/02 al 2019/09/19 de undefined.

Documentació que cal adjuntar el dia de la matrícula:
  • Imatge escanejada o fotografia del DNI/Passaport (només nous alumnes).
  • 1 fotografia tipus DNI (només nous alumnes).
  • Escaner o fotografia del certificat acreditatiu del nivell (només nous alumnes).
  • Si escau, escaner o fotografia de la documentació que dóna dret a la reducció en l’import de la taxa. (carnet de família nombrosa o monoparental o certificat de discapacitat igual o superior a 33%)

NOTA: Els arxius escanejats o fotografiats no poden pesar més d’1Mb. Procureu que les imatges es vegin bé, sinó la matrícula podria quedar sense efecte.

Certificat:

en acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu.

Assistència:

Es requereix un 80% d’assistència per obtenir el certificat

Si el curs s’anul·la, perquè no s’arriba al mínim d’alumnes establert, es retornarà l’import de la matrícula. L’import de la matrícula no es retornarà un cop iniciat el curs