C1 per a joves (16-20)

L’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona III – Sant Gervasi presenta el següent Curs Monogràfic:

C1 per a joves (16-20)

Curs reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

I N S C R I P C I Ó del 7 al 30 de setembre

IMPORTANT:Un cop hagueu efectuat el pagament de la matrícula, constareu com a inscrits en el curs. Només ens posaríem en contacte amb vosaltres en cas que el curs s’hagués d’anul·lar o si us faltés algun document.

Course Objectives

To help those students who have passed the level 5 (B2) exam and are interested in working on taking the C1 exam. The course is designed to promote the usage of all language skills (speaking, listening, reading, and writing) at a higher level, so that the students keep improving and moving closer towards reaching this target. Not only will students be able to deepen their knowledge of grammar and vocabulary structures in English, but they will also be able to increase their ability and certainty about how to use them. The course will also encourage students to be more proactive in their approach to learning and responsible for their own progess.

Course Program

Throughout this course, the aim will be to prepare the students for the C1 exam and the following aspects will be included:

  • Comparing how English is used outside of a classroom by incorporating activities which revolve around the students’ interests and hobbies.
  • Activities which will help the students to use the language more spontaneously and fluently for a wide range of topics (technology, communication, culture, feelings, etc.).
  • The reinforcement of proper grammar and vocabulary to improve students’ abilities to express their opinions about deeper contexts.
  • Interaction with authentic materials (sources whose target audience are native English speakers) such as TED.com, BBC, The New York Times, etc. in order to explore this language further.
  • Tasks which will increase the students understanding of their own weaknesses and strengths so that the appropriate attention can be placed on improving weaker elements.
  • Exercises designed to encourgage critical thinking, curiosity and interest.

Professor: Kyle Whitney

Teacher of general and business English in Barcelona since 2006, with a wide range of experience teaching both freelance and at well known institutions such as; EOI, UOC and the British Council.

Durada:

75 hores (30 sessions de 2,5 hores)

Dates:

del 2 d’octubre al 13 de maig

Classes:

dimecres de 18:30 a 21:00 hores

Nombre d’alumnes per grup:

12 minim i 20 màxim

Curs impartit en anglès
Requisits:

Haver obtingut el certificat de nivell intermedi B2 d’EOI d’anglès (5è acabat) o equivalent (B2 del Marc europeu comú de referència) que caldrà acreditar al moment de la matrícula.

Preu:

320.80€ + 10€ de material

Per decisió unànime del consell escolar de la nostra EOI, en data de 25 d’octubre de 2017, les persones que efectuïn una matrícula amb bonificació del 100% a algun dels nostres cursos especials (siguin de llengua instrumental o monogràfics) hauran de satisfer 30 euros en concepte de materials i ús de les instal·lacions. Aquesta nova regulació dels pagaments ha quedat recollida a les NOFC (Normes de Funcionament de Centre) de l’EOI Sant Gervasi.

Prova de nivell:

No està previst fer prova de nivell

Matrícula:

La matrícula es realitzarà telemàticament des d’aquest lloc web del del 2019/09/02 al 2019/09/30 de undefined.

Documentació que cal adjuntar el dia de la matrícula:
  • Imatge escanejada o fotografia del DNI/Passaport.
  • 1 fotografia tipus DNI.
  • Escaner o fotografia del certificat acreditatiu del nivell.
  • Si escau, escaner o fotografia de la documentació que dóna dret a la reducció en l’import de la taxa. (carnet de família nombrosa o monoparental o certificat de discapacitat igual o superior a 33%)

NOTA: Els arxius escanejats o fotografiats no poden pesar més d’1Mb. Procureu que les imatges es vegin bé, sinó la matrícula podria quedar sense efecte.

Certificat:

en acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu.

Assistència:

Es requereix un 80% d’assistència per obtenir el certificat

Si el curs s’anul·la, perquè no s’arriba al mínim d’alumnes establert, es retornarà l’import de la matrícula. L’import de la matrícula no es retornarà un cop iniciat el curs