Novetat !!! – Matrícula d’actualització ( Antics alumnes EOI )

  • Què és la matrícula d’actualització ?

Aquelles persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes que condueixen a l’obtenció d’un certificat i que vulguin actualitzar els coneixements podran sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de l’obtenció del certificat.

  • Què he de fer ?

Presentar una sol·licitud una vegada finalitzat el període d’admissió de nous alumnes. Només podràs accedir a grups en què existeixin vacants en el curs i idioma sol·licitat. La sol·licitud serà valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·liciti i s’haurà de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, cas que vulguis continuar actualitzant coneixements.

  • Quin preu té la matrícula d’actualització?

La taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.

  • Quina nota tindré?

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificació oficial. La qualificació que es farà constar a l’expedient acadèmic serà de “no qualificat/da”.

  • Obtindré un nou certificat?

Podràs sol·licitar un certificat d’actualització al centre, però no una nova expedició del certificat obtingut anteriorment.