Certificats B1, B2 i C1 d’anglès – Convocatòria extraordinària de febrer

Informació sobre terminis i procediments relatius a la documentació, proves i resultats.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE PROVES

Persones aspirants de RÈGIM LLIURE

 

Resolució EDU/2389/2019, de 13 de setembre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2019-2020, per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1 i B2 i del nivell avançat C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes (DOGC núm. 7967, de 25/09/2019).

 

Data o Termini
Període d’inscripció Des de les 9 h del 18 de novembre fins al 22 de novembre de 2019
Darrer dia per pagar la taxa 25 de novembre de 2019 abans de les 22 hores
Publicació de la llista provisional d’admesos/exclosos A partir del 2 de desembre de 2019
Darrer dia per a la comunicació d’errades personals en la inscripció 17 de desembre de 2019
Darrer dia per presentar la documentació 17 de desembre de 2019
Publicació de la llista definitiva d’admesos/exclosos A partir del 19 de desembre de 2019
Data de la prova escrita Divendres, 7 de febrer de 2020

Convocatòria: 15:30

Comença l’examen: 16:00

Data de la prova oral S’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita. Es preveuen proves el dilluns dia 10 de febrer a la tarda  i el dimecres 12 de febrer al migdia.
Publicació de qualificacions 24 de febrer de 2020
Període de reclamacions Fins a les 12h del 27 de febrer de 2020