Pla de reobertura

PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA
EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020

 

El departament d’Educació ha publicat noves instruccions per a l’obertura progressiva dels centres a partir de l’1 de juny. A tal efecte ens indica que hem d’elaborar un Pla d’Obertura de centre per a l’Escola Oficial d’Idiomes de Tortosa.

MESURES GENERALS

El centre obrirà al matí, de 9h a 13h, de dilluns a divendres a partir del dia 2 de juny, ja que el dia 1 de juny és festa local. Hi serà un membre de l’equip directiu i un membre del PAS com a mínim i la resta de personal que hi hagi de fer tasques programades.

Prèviament, s’haurà fet la desinfecció seguint el protocol dins del Pla de desinfecció que ha elaborat el departament d’educació. La desinfecció tindrà lloc el dia 2.

1.      ACCIÓ EDUCATIVA

Serà telemàtica, fins al final de les classes el 4 de juny. Pot fer-se presencial restringida només a tutories concertades amb el professorat a petició de l’alumnat que ha de presentar-se al certificat de B1, B2 i C1, amb almenys un dia d’antelació. Les tutories seran possibles també de manera telemàtica. Aquest alumnat haurà de lliurar una declaració responsable signada que no és persona de risc. Els dies 8, 9 i 10 de juny, hi haurà exàmens escrits telemàtics a través del Moodle de recuperació si no s’ha superat l’avaluació continuada o de certificació de B1, B2 i C1.

2.      REQUISITS PER L’ASSISTÈNCIA

Per assistir al centre educatiu, alumnat i personal docent i no docent ha de complir els següents requisits:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal al dia.
 • No tenir condicions de risc: Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:
 • malalties cròniques, com hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics o renals, les immunodeficiències i les dones embarassades
 • Tenir més de 60 anys.
 • El treballador, prèviament, haurà de signar una declaració responsable respecte a la seva inclusió o no en aquests grups vulnerables.

3 . MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS

3.1. DISTANCIAMENT FÍSIC

Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. Això implica mantenir una distància aproximada d’1,5-2 metres En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del centre. Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions. La circulació pel claustre estarà marcada.

3.2. RENTAT DE MANS

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut tant de l’alumnat com del personal docent i no docent.

En el cas del personal que treballa al centre educatiu, el rentat de mans es durà a terme:

 • A l’arribada al centre.
 • Abans i després d’entrar en contacte amb la font d’aigua.
 • Abans i després d’anar al WC.
 • Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics es col·locarà dispensadors de solució hidroalcohòlica.

Sobre l’ús de guants salut publica manifesta que sovint comporta una falsa sensació de protecció enfront del contacte amb el nou coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal potenciar la higiene de mans.

3.3. MASCARETES

Pel cas que hi hagi moments en que es faci difícil complir la mesura de distanciament cal que tant alumnat com personal docent i no docent assisteixin al centre amb mascareta higiènica.

Cal seguir les normes establertes per a la seva correcta col·locació i enretirada.

 

3.4. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS

 

3.4.1. Pautes de ventilació

És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida de les aules i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada; o 10 minuts cada hora.

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les finestres obertes.

Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin d’algun sistema de climatització, caldria tenir en consideració les recomanacions del Departament de Salut recollides al document Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana.

3.4.2. Pautes generals de neteja i desinfecció

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana i en el cas de que sigui necessari les de Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana.

La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes. Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.

Com a mínim es farà una neteja i desinfecció completa abans de la jornada i garantirà la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència.

 

3.4.3. Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció

Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada infant i adolescent utilitzi el seu propi material.

4. CALENDARI I HORARI DEL MES DE JUNY 2020

Dilluns 1 de juny – tancat per festa local.

Del 2 al 30 de juny de 2020, l’horari d’obertura serà de 9h a 13h del matí.

Del 8 al 10 de juny exàmens telemàtics escrits mitjançant el Moodle, entre les 17,30 i les 21,00 h (dilluns 8, alemany; dimarts 9, francès; dimecres 10, anglès) i l’11 i el 12 exàmens orals telemàtics. Si cal també poden fer-se el 15 i 16.

Divendres 19 de juny, publicació de notes per CentrosNet. El professorat atendrà l’alumnat que ho sol·liciti pels mitjans telemàtics habituals. Si algun alumne vol parlar presencialment, caldrà organitzar una trobada la setmana següent amb un dia d’antelació.

 

El curs acaba el 19 de juny. Es preveu que per aquestes dates ja es disposi de la informació de matriculació de l’antic alumnat per al mes de juliol i la preinscripció i matriculació del nou alumnat per al curs 2020-2021.

 

El dia 24 de juny és festa.