Cursos intensius d’estiu

Informació general

Durant el mes de juliol de 2023, l’EOI Sabadell organitza cursos intensius d’estiu de diversos idiomes (Alemany A1 i A2 – Anglès (tots els nivells  fins C2) – Francès A1, A2 i B1 -Català C2 –Japonès A1) en sessions 100% presencials de matí.

Aquests són cursos amb una durada de 40 hores (TEENS) i 60 hores (adults a partir de 16 anys), que NO són equivalents als cursos ordinaris, ja que aquests consisteixen en un mínim de 130 hores  al llarg d’un any acadèmic.

Per a l’avaluació, es tindran en compte els criteris següents:

  •  l’assistència a les classes
  •  la participació activa a les activitats plantejades
  • el lliurament d’un mínim del 80% de les tasques

Els cursos donen dret a un certificat d’aprofitament en cas de superació del curs o d’assistència amb un mínim de 80% de les sessions. Aquest certificat NO garanteix la plaça en els cursos ordinaris, però si que permet acreditar el nivell al procés de preinscripció d’aquests. Consulteu la taula d’equivalències.

Continuïtat a l’escola

El certificat que s’hi obté no té el mateix valor, per tant NO hi ha convalidació oficial ni permet el pas automàtic al nivell següent d’un curs ordinari, ni tampoc no en garanteix la plaça. Ara bé, l’alumnat que hagi cursat i aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores al juliol anterior podrà accedir al mateix nivell en la matrícula del setembre d’un curs regular per completar el nivell. (p.ex. A2 al juliol 2023 – accés a A2 curs ordinari setembre 2023). En cas que hagi cursat i aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores corresponent a la segona part d’un curs ordinari d’EOI, podrà accedir al nivell següent (p.ex. A1+ al juliol 2023 -accés A2 curs ordinari setembre 2023). Aquesta exempció de test de nivell no s’aplica als alumnes que hagin superat el nivell C2, ja que l’accés a C2 es regeix per una altra normativa.

Reconeixement

Algunes universitats de Catalunya reconeixen alguns d’aquests cursos com a crèdits d’idioma de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

Els cursos estan pendents de ser reconeguts com  activitat de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.


Informació addicional important

  • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
  • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
  •  En cas d’exempció, si una persona no assisteix un mínim del 65%, tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.