Curs 2021-22: Nivell C2.1 d’anglès

 Informació per a l’alumnat sobre el nivell Avançat C2 d’anglès

Full informatiu per a l’alumnat – Curs 21/22

Accés 

Per accedir als estudis de C2 (C2.1) d’anglès cal haver obtingut el certificat de nivell Avançat C1 o equivalent en  aquest idioma, segons la RESOLUCIÓ EDU/2282/2019, de 30 d’agost. Consulteu aquí la taula d’exempcions per d’equivalències de certificacions. Els requisits i l’accés a aquests estudis  s’especifiquen a la RESOLUCIÓ EDU/1093/2020, de 18 de maig. No s’hi pot accedir per Test de Nivell.

Definició de nivell 

El nivell C2 té com a referència les competències pròpies del nivell C2 del Consell d’Europa, segons es defineix aquest  nivell en el Marc Europeu Comú de Referència, i té com a finalitat principal capacitar l’alumnat per a l’ús de l’idioma  sense cap mena de dificultat, amb un grau de qualitat propi d’un parlant culte, en situacions d’alta complexitat, en  els àmbits personal, públic, professional i educatiu, receptivament i productivament, tant de forma parlada com  escrita, presencialment o a través de mitjans tècnics.

Per aconseguir aquests objectius, l’alumnat haurà d’adquirir les competències, les estratègies i els continguts  necessaris que li permetin actuar com a mediador entre textos i parlants d’una o més d’una llengua, així com  interactuar, comprendre i produir una àmplia gamma de textos orals i escrits extensos i complexos conceptualment i  lingüísticament, que tractin de temes tant abstractes com concrets de caràcter general o especialitzat, encara que no  siguin del seu camp d’especialització, en una gran varietat d’accents, registres i estils, amb un repertori d’estructures  variades, complexes, i també de lèxic que inclogui expressions idiomàtiques, col·loquials, regionals o especialitzades, i  que permeti percebre i expressar matisos subtils de significat.

Implantació, durada i modalitat 

El nivell Avançat C2 d’anglès es va començar a impartir, de manera experimental, a diferents escoles oficials  d’idiomes de Catalunya el curs 2019-2020. El nivell s’imparteix en dos cursos de 130 hores lectives cadascun (nivell  C2.1 i nivell C 2.2) i en la modalitat semipresencial.

Currículum i treball fora de l’aula 

Es pot consultar la informació sobre els objectius generals i per destreses, i els continguts del currículum del nivell  Avançat C2 al web de l’XTEC. 

Atès que el nivell C2 suposa que l’alumne ha de fer un important pas qualitatiu en el seu procés d’aprenentatge de  l’idioma, cursar aquest nivell requereix una important dedicació en hores d’estudi i pràctica de les diferents habilitats  fora de l’aula.

Al llarg del curs, i en paral·lel amb el treball a l’aula, l’alumne ha de fer un treball sistemàtic en la llengua objecte  d’estudi: llegir diferents tipus de textos (literaris, periodístics, d’assaig…), sobre temàtiques variades; escoltar textos  de diferent tipologia a través de mitjans diversos i propiciar i aprofitar totes les oportunitats de què disposi per  interactuar de forma escrita i oral amb altres aprenents o amb parlants nadius.

Avaluació i certificació  

El referent de l’avaluació per al nivell Avançat C2 són els objectius generals i per destreses, detallats en el currículum.  Al llarg dels dos cursos, el professorat portarà a terme una avaluació contínua de l’alumnat amb l’objectiu de vetllar  pel procés d’aprenentatge de l’alumne i ajudar-lo a constatar els seus avenços i a identificar les seves mancances.  Aquesta avaluació contínua i l’autoavaluació del propi alumne són font d’informació sobre la marxa del curs i per a  l’avaluació final.

Al final del curs de nivell Avançat C2.2 d’anglès, l’alumne haurà de superar una prova de certificació. Un cop superada  i prèvia sol·licitud i pagament de taxes, el Departament d’Educació expedirà el títol corresponent al nivell Avançat C2. (aquest nivell encara no s’imparteix a l’EOI Sabadell)

Parts, durada i característiques de cada part de la prova de certificat de nivell avançat C2 

Parts de la prova  Durada  Característiques
Prova escrita Comprensió escrita 60 minuts Respondre de 25 a 30 preguntes d’opció  múltiple, d’inserir fragments en un text i/o de  veritable/fals sobre tres textos de longitud i  tipologia diferents.
Comprensió oral 35-45 minuts Respondre de 25 a 30 preguntes d’opció  múltiple i/o de veritable/fals sobre tres  documents de vídeo de tipologia diferent.
Mediació escrita 40 minuts Resumir en 200 paraules un document escrit  d’entre 600 i 800 paraules, d’acord amb una  situació comunicativa determinada.
Pausa  30 minuts
Expressió i interacció escrita 120 minuts Redactar dos textos creatius (narració,  descripció, etc.) de 300 paraules cadascun,  basats en dues situacions comunicatives  determinades.
Prova oral Expressió i interacció oral 30-35 minuts Tasca 1. Presentació individual de 5 minuts  sobre una situació comunicativa a triar entre  dues opcions.Tasca 2. Discussió en parelles durant 6-8 minuts  sobre un input escrit comú per a ambdós  alumnes.
Mediació oral 5-7 minuts(en parelles) Conversa sobre les reaccions que provoca un  input literari (poema, cançó, etc.) responent a  uns punts guia determinats.