Novetats matrícula – Reserva de places per al professorat i programa PIA +

Consulteu la informació directament al web del Departament

 

PROGRAMA PIA+ NOU PROFESSORAT

Programa per a la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera del professorat no universitari:  PIA+ 2021-2022.

El Programa PIA+ 2021-2022 és un ajut a l’estudi per al professorat que cursi i superi una llengua estrangera en una EOI o a l’IOC. Es tracten de cursos oficials i extensius durant el curs acadèmic (no durant l’estiu) a les EOI i semestrals a l’IOC, en uns idiomes i nivells concrets:

 • nivells de 4t, 5è, C1 i C2 per a la llengua anglesa a les EOI
 • tots els nivells per a les llengües: alemany, francès, italià, àrab, rus i xinès a les EOI
 • nivells de 3r, 4t i 5è per a la llengua anglesa a l’IOC
 • tots els nivells de la llengua alemanya que ofereix l’IOC

 

Modalitat matrícula d’actualització a les EOI, dins el Programa PIA+: per a aquells docents que faci, com a mínim, 2 anys de l’obtenció del títol oficial i vulguin actualitzar un idioma. En un dels idiomes i nivells que contempla el Programa PIA+, mencionats anteriorment.

El o la participant ha d’abonar les taxes o preus públics corresponents en el moment de matriculació i se li farà una devolució en acabar el curs, només si ha complert els requisits per participar en el programa i si obté la qualificació d’APTE o Aprofitament (alumnes de matrícula d’actualització). Es retorna l’import base de matriculació, sense incloure les despeses per a materials, plataformes digitals, penalitzacions per repetició de cursos, etc.

 

Destinataris: professorat en actiu a centres públics, privats concertats i municipals; professorat en actiu als Serveis Territorials, al Consorci d’Educació de Barcelona i als Serveis Centrals del Departament d’Educació i inspectores i inspectors en actiu al cos de la Inspecció Educativa.

 

Requisits:

 • Ser docent i estar en actiu a un dels llocs següents:
 • A un centre públic, concertat o municipal
 • Als Serveis Territorials, al Consorci d’Educació de Barcelona o als Serveis Centrals del Departament d’Educació
 • Al cos de la Inspecció Educativa
 • Disposar de correu xtec actiu

 

Procediment:

 1. El professorat que es vulgui acollir al Programa PIA+ en el curs 2021-2022 haurà de seguir el procediment d’accés, preinscripció i matrícula ordinari, indicat per les EOI i per l’IOC.
 2. Per participar en el programa PIA+ i sol·licitar l’ajut, el correu electrònic que s’ha de fer constar a la matrícula és el correu xtec i s’ha d’indicar que la persona sol·licita participar en el programa PIA+.
 3. El professorat que ja és alumne/a d’EOI o de l’IOC en els cursos i idiomes especificats anteriorment, cal que segueixi el període de matriculació marcat per les EOI o l’IOC. En el moment de matrícula, cal que indiqui que es vol acollir al Programa PIA+ i que aboni les taxes o preus públics corresponents.
 4. El professorat que no és alumne/a d’una EOI o de l’IOC, cal que participi en el procés de preinscripció demanant plaça a l’EOI on vol estudiar o a l’IOC. Si obté plaça, cal que es matriculi, tot indicant que es vol acollir al Programa PIA+ i que aboni les taxes o preus públics corresponents. Les condicions per obtenir plaça a una EOI i el procediment seran els mateixos que per a qualsevol altra persona sol·licitant. En el cas de l’IOC consulteu la informació en el seu web.
 5. No està permès matricular-se com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma en el mateix any acadèmic. L’alumnat lliure no pot acollir-se al Programa PIA+.

 

Sol·licitud de l’ajut:

 • podrà sol·licitar l’ajut el professorat que obtingui la qualificació d’APTE al final del curs o d’aprofitament, en el cas dels alumnes de matrícula d’actualització
 • el retorn de la matrícula es gestionarà en finalitzar el curs
 • es podrà sol·licitar el retorn de taxes només d’un idioma
 • el procediment per a sol·licitar l’ajut s’informarà oportunament als participants que compleixin els requisits, hagin obtingut la qualificació d’apte/aprofitament del curs i hagin manifestat acollir-se al programa, en el moment de matriculació

 

Per a informació o dubtes sobre els cursos, places, accés i procés de preinscripció i matrícula a les EOI adreceu-vos directament a la secretaria de l’EOI corresponent i sobre els cursos a l’IOC, contacteu amb aquest centre.

Per a més informació sobre el Programa PIA+ dirigiu-vos a Formació en Llengües Estrangeres del Servei de Formació i Desenvolupament Professional del Professorat del Departament d’Educació:  formlle@xtec.cat