Convocatòria Extraordinària Proves Febrer 2023

NOMÉS PER A ALUMNAT LLIURE

El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats següents:

Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
Nivell intermedi B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
Nivell avançat C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

TERMINI D’INSCRIPCIONS: del 14 de novembre (a partir de les 9h) al 18 de novembre de 2022, a través del web del Departament d’Educació.

La quantitat de places màximes ofertes es fixa d’acord amb les disponibilitats d’espai i de professorat de cada EOI. La inscripció es cobreix d’acord amb l’ordre de demanda i es tanca en el moment que es cobreixen les disponibilitats màximes de cada centre.

Per a informació més detallada, podeu consultar la RESOLUCIÓ EDU/2495/2022de 2 d’agost, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2020-2021, per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi B1, intermedi B2 i nivell C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes.