Convocatòria Extraordinària Proves Febrer 2024

NOMÉS PER A ALUMNAT LLIURE

El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats de Nivell intermedi B1, Nivell Intermedi B2, Nivell Avançat C1 i Nivell Avançat C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

TERMINI D’INSCRIPCIONS: del 13 de novembre (a partir de les 9h) al 17 de novembre de 2023, a través del web del Departament d’Educació.

La quantitat de places màximes ofertes es fixa d’acord amb les disponibilitats d’espai i de professorat de cada EOI. La inscripció es cobreix d’acord amb l’ordre de demanda i es tanca en el moment que es cobreixen les disponibilitats màximes de cada centre.

Per a informació més detallada, podeu consultar la RESOLUCIÓ EDU/2660/2023 de 18 de juliol, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2023-2024, per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1, intermedi B2, nivell avançat C1 i nivell avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes..