Presentació

L’Escola Oficial d’Idiomes d’Osona es va inaugurar el setembre de 2003 per iniciativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. És un centre públic, no universitari, d’ensenyament d’idiomes moderns als adults i joves a partir dels 14 anys, que imparteix anglès d’A1 a C1, francès d’A1 a B2, en modalitat presencial i semipresencial i català de C2 des del curs 2023-2024.

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són oficials, estan validades pel Consell d’Europa per mitjà del Marc Europeu de Referència i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure. A l’EOI Osona es duen a terme dues convocatòries: la convocatòria ordinària pel juny, en la qual s’examina del Nivell Intermedi B1 i B2 tant d’anglès com de francès en règim oficial i lliure i el Nivell Avançat C1 en anglès només en règim oficial; i la convocatòria extraordinària pel febrer, en la qual s’examina del Nivell Intermedi B2 d’anglès només en règim lliure.

Per accedir a l’EOI Osona, cal fer una preinscripció telemàtica a principis de setembre. Si hi ha més demanda que oferta, es fa un sorteig. L’antic alumnat d’A1 a B2 es matricula pel juliol, quan finalitza el curs escolar. Per a més informació, consulteu l’apartat de MATRÍCULA a la pàgina d’inici.

El preu de la matrícula varia en funció del curs:

305,00 € per A1, A2 i C1, C2;

327,60 € per B1, B2.1 i B2.2 per a la primera matrícula als cursos oficials de setembre a juny.

Si repetiu un curs, les taxes són superiors: consultar informació aquí.

Consulteu abans de matricular-vos si us podeu beneficiar d’alguna bonificació o exempció de matrícula en aquest enllaç.

Les taxes per a l’alumnat lliure que donen dret a l’examen de Nivell Intermedi B1 i B2 són de 78,00 €,  i les del Nivell Avançat C1 i C2 de 96,65 €.

Els serveis i equipaments que ofereix l’EOI Osona són: wi-fi a tot el centre, ascensor, biblioteca virtual amb servei de préstec i aules equipades, així com accessos per a persones amb mobilitat reduïda.

MARC LEGAL

Els ensenyaments de les EOI a Catalunya s’inscriuen en el marc legal administratiu establert en els següents documents:

  • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE 106, de 04/05/2006)
  • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació 
  • Llei Orgànica per a la millora de la qualitat educativa, 8/2013 de 9 de desembre (LOMCE).
  • Decret 45/2022, de 15 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i el currículum del nivell Intermedi de diversos idiomes.
  • Decret 243/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen els currículums de nivell Bàsic (A2) i del nivell
    Avançat (C1 i C2) dels ensenyaments de règim especial de diversos idiomes.
  • Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l’efecte de certificació, s’estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.
  • Reial Decret 1/2019, d’11 de gener, pel qual s’estableixen els principis bàsics comuns d’avaluació aplicables a les proves de certificació oficials dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.

MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES

El pla d’estudis a les EOI s’estructura en tres nivells segons el nou currículum dels ensenyaments d’idiomes establert a la LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig). Poden comparar-se amb els nivells descrits pel Marc Europeu de Referència publicat pel Consell d’Europa.

Més informació