Presentació

L’Escola Oficial d’Idiomes d’Osona es va inaugurar el setembre de 2003 per iniciativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. És un centre públic, no universitari, d’ensenyament d’idiomes moderns als adults i joves a partir dels 14 anys, que imparteix anglès d’A1 a C1 i francès d’A1 a B2, en modalitat presencial i semipresencial.

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són oficials, estan validades pel Consell d’Europa per mitjà del Marc Europeu de Referència i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure. A l’EOI Osona es duen a terme dues convocatòries: la convocatòria ordinària pel juny, en la qual s’examina del Nivell Intermedi B1 i B2 tant d’anglès com de francès en règim oficial i lliure i el Nivell Avançat C1 en anglès només en règim oficial; i la convocatòria extraordinària pel febrer, en la qual s’examina del Nivell Intermedi B2 d’anglès només en règim lliure.

Les normes que regulen els estudis de l’EOI Osona queden recollides a la LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig), la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa) i els decrets que les desenvolupen. El Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre, estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. Tant el currículum LOE com el currículum LOMCE segueixen les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Per accedir a l’EOI Osona, cal fer una preinscripció telemàtica a principis de setembre. Si hi ha més demanda que oferta, es fa un sorteig. L’antic alumnat d’A1 a B2 es matricula pel juliol, quan finalitza el curs escolar. Per a més informació, consulteu l’apartat de MATRÍCULA a la pàgina d’inici.

El preu de la matrícula varia en funció del curs: 275 € per A1, A2 i C1; 288,90 € per B1, B2.1 i B2.2 per a la primera matrícula als cursos oficials de setembre a juny. A banda de la matrícula, s’ha d’abonar l’aportació de 30€ en concepte d’accés i ús de la plataforma virtual i del material didàctic. La segona matrícula al mateix curs és de 357,50 € o de 365,60 €, respectivament, i el preu de l’aportació és de 39 €. La tercera matrícula al mateix curs és de 495€ o de 520,05€, respectivament, i el preu de l’aportació és de 54€. Consulteu abans si us podeu beneficiar d’alguna bonificació o exempció de matrícula en aquest enllaç.

Les taxes per a l’alumnat lliure que donen dret a l’examen de Nivell Intermedi B1 són de 75,35 €, les del Nivell Intermedi B2, de 92,85 € i les del Nivell Avançat C1, de 100€.

Els serveis i equipaments que ofereix l’EOI Osona són: wi-fi a tot el centre, ascensor, biblioteca virtual amb servei de préstec i aules equipades, així com accessos per a persones amb mobilitat reduïda.

Més informació